fondtorgsnämnden logo
Fondtorgsnämnden logo
sök

Sök

Framtida upphandlade fonder

Organisationen ska finansieras utanför statsbudgeten, för att säkerställa långsiktighet och självständighet. Verksamheten kommer därför att finansieras genom en ny avgiftsmodell där avgifter betalas av 1) de i upphandlingarna deltagande fondbolagen och 2) de fondbolag som tilldelas och tecknar fondavtal för upphandlade fonder.

1. Anbudsavgift vid upphandling av fond

Anbudsgivare ska betala in en anbudsavgift, som ska vara Fondtorgsnämnden tillhanda senast när ett anbud till en upphandling lämnas in. Anbudsavgiften är 18 000 kronor per anbud och täcker kostnaderna för att pröva och granska anbuden.


2. Årlig avgift för upphandlade fonder

Fondtorgsnämnden kommer att ta ut en årlig avgift från de fondförvaltare som Fondtorgsnämnden tecknat fondavtal med avseende upphandlade fonder, som kan liknas med en plattformsavgift. Den årliga avgiften uppgår till 0,005 procent årligen av förvaltat kapital på premiepensionens fondtorg för fonder med låg komplexitet, och 0,015 procent för fonder med normal komplexitet. Avgiften faktureras första gången när fonden är implementerad på fondtorget som upphandlad fond och därefter varje kvartal baserat på förvaltat kapital vid kvartalets ingång.


Nivån på avgifterna kommer att utvärderas efter hand för att möjliggöra kostnadstäckning, och kan därför komma att justeras. En uppföljning av den operativa verksamheten kommer att genomföras för att säkra organisationens effektivitet.