Det svenska premiepensions­systemet

Premiepensionen är en del av den allmänna pensionen i Sverige och därmed en del av den svenska socialförsäkringen. Fondtorgsnämnden upphandlar fonder till premiepensionens fondtorg och granskar fondförvaltare och fonder.

Premiepensionen

Premiepensionen är en del av den allmänna pensionen och därmed socialförsäkringen i Sverige, vars syfte är att garantera ekonomisk trygghet under ålderdomen. Det kan beskrivas som ett obligatoriskt fondsparande där alla som arbetar och betalar skatt eller erhåller ersättning tjänar varje år tjänar in pensionsrätter motsvarande 2,5 procent av det årliga pensionsunderlaget till ett obligatoriskt fonderat premiepensionskonto som administreras av Pensionsmyndigheten.

Premiepensionssystemet lanserades i slutet av 90-talet och uppgick i början av 2022 till ungefär 2 000 miljarder SEK i tillgångar. Det är ett system där inflöden är större än utflöden när det kommer till pensioner, och 2040 beräknas tillgångarna vara ungefär 4 000 miljarder SEK.

Pensionsmyndigheten är andelsägare i fonderna och är försäkringsgivare för premiepensionen. Det fonderade systemet innebär att individen själv har möjlighet att välja risknivå och inriktning för sitt sparande. Om inget val görs av spararen, kommer premiepensionskapitalet att placeras i det statliga förvalsalternativet AP7 Såfa.

Pensionsspararen kan välja att få premiepensionskapitalet placerat i upp till fem olika fonder på premiepensionens fondtorg. Man kan välja och byta fonder i princip hur ofta man vill och det kostar ingenting för pensionsspararen. Om man byter fonder och det föregående bytet ännu inte är klart genomförs handeln så fort det förra bytet är klart. Ett fondbyte tar normalt 2-3 dagar att genomföra.


Två myndigheter med olika ansvar för premiepensionen

Pensionsmyndigheten är värdmyndighet för Fondtorgsnämnden. Det är Fondtorgsnämnden som upphandlar fonder till premiepensionens fondtorg, ingår fondavtal och granskar att fondförvaltare och att de fonder som ska erbjudas till pensionsspararna uppfyller kraven och avtalen. Syftet är att skapa ett tryggare fondtorg, högre kvalitet och bättre avkastning samt ge möjlighet till effektiv granskning av fonderna.

Pensionsmyndighetens ansvar är även fortsättningsvis att administrera fondhandeln, lämna information till pensionsspararna och hantera pensionsspararnas konton.

De fondavtal som har tecknats med Pensionsmyndigheten enligt det äldre regelverket kommer att löpa vidare enligt samma förutsättningar som tidigare till dess aktuell fondkategori har upphandlats av Fondtorgsnämnden. Från och med den 20 juni 2022 är det dock Fondtorgsnämnden som företräder staten i relation till dessa äldre fondavtal och utför granskningen av fondförvaltarna och fonderna. I och med att staten är en enda juridisk person sker dock inte något formellt partsbyte.

Pensionsmyndigheten kommer även fortsättningsvis att vara försäkringsgivare för premiepensionen, förvärva och lösa in andelar i fonderna samt tillhandahålla fondinformation till pensionsspararna. För den enskilde pensionsspararen innebär det att handeln i fonderna kommer att genomföras på samma sätt som idag. Pensionsmyndigheten fortsätter också att vara andelsägare med samma konton som förut.