Frågor och svar

Här finns svar på de vanligaste frågorna kring Fondtorgsnämndens verksamhet. Arbetet med att utveckla myndighetens kansli pågår. Frågorna och svaren kommer att uppdateras och fyllas på varefter verksamheten utvecklas. 

Fler frågor och svar finns på Pensionsmyndighetens webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bakgrund

Varför skapas en ny myndighet för upphandling av premiepensionsfonder?

Pensionsgruppen, med företrädare för de partier som står bakom pensionssystemet, har kommit överens om att premiepensionssystemet ska behållas men att staten i större utsträckning behöver ta ansvar för valmiljön och hur premiepensionssystemet är konstruerat. Syftet är att säkerställa att premiepensionens fondtorg tillhandahåller fonder med hög kvalitet till så låg kostnad som möjligt, för att därigenom skapa förutsättningar för bättre pensioner.

Upphandlingarna ska alltid genomföras i pensionsspararens och pensionärens intresse. Regeringen och pensionsgruppen har fattat beslut om att det ska finnas en myndighet, med ansvar för att upphandla fonder och förvalta fondtorget i premiepensionssystemet. Fondtorgsnämnden ska sköta sitt uppdrag utifrån principer som fastställs i lag. Fondtorgsnämnden är i likhet med andra myndigheter frikopplad från politisk styrning och regeringen ska därmed inte ha möjlighet att påverka vilka enskilda fonder som finns på fondtorget.

Fondtorgsnämnden är en så kallad nämndmyndighet som styrs av en nämnd. Nämndmyndigheten har en värdmyndighet, i detta fall är det Pensionsmyndigheten som är Fondtorgsnämndens värdmyndighet.

Vad ska Fondtorgsnämnden göra?

Fondtorgsnämnden ska upphandla ett brett urval av fonder med hög kvalitet och olika riskprofil till fondtorget för premiepensionen.

Upphandlingarna ska genomföras professionellt och på marknadsmässiga grunder. Vidare ska Fondtorgsnämnden genom upphandlingarna säkerställa att pensionsspararna får en reell valfrihet, samtidigt som fondförvaltare och fonder ska kunna granskas på ett säkert och kostnadseffektivt sätt.

Fondtorgsnämnden ska granska att fondförvaltare och fonder löpande uppfyller villkoren i fondavtalen. Fondtorgsnämnden ska även regelbundet utvärdera fondförvaltarnas förvaltning av medlen i de upphandlade fonderna.

Den lagstiftning som styr Fondtorgsnämndens uppgifter är främst lag (2022:760) om upphandling av fonder till premiepensionens fondtorg, Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. lag (2022:759) om Fondtorgsnämnden  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.samt 64 kap. socialförsäkringsbalken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Vad är skillnaden mellan dagens fondtorg och det nya upphandlade fondtorget?

Fondtorget har varit anslutningsbaserat, vilket något förenklat innebär att fondförvaltare har ansökt till Pensionsmyndigheten om att få tillhandahålla en fond på fondtorget. Uppfyllde fondförvaltaren de krav som ställdes ingick fondförvaltaren och Pensionsmyndigheten ett fondavtal och fonden gjordes valbar på fondtorget.

Fondtorget har nu ändrats så att fonderna istället upphandlas enligt ett särskilt regelverk för upphandling av fonder till premiepensionens fondtorg. Det innebär att olika kategorier av fonder upphandlas och att krav ställs på såväl fondförvaltaren som fonden samt att fonderna kommer utvärderas. Exempelvis kan krav vad gäller lämplighet, förmåga, kvalitet, prestanda, hållbarhet och avgifter komma att ställas.

De fonder som bäst uppfyller de utvärderingskriterier som ställts i respektive upphandling kommer att få teckna tidsbegränsade fondavtal med Fondtorgsnämnden. Fonderna kommer regelbundet att granskas och följas upp.

Fondtorgsnämndens organisation

Vad innebär det att Pensionsmyndigheten är värdmyndighet för Fondtorgsnämnden?

Fondtorgsnämnden tar del av Pensionsmyndighetens administrativa och handläggande resurser och kompetens, samtidigt som Fondtorgsnämnden är självständig i sitt beslutsfattande.

Vad är nämndens respektive kansliets roll i verksamheten?

Fondtorgsnämndens kansli och dess enheter utgör myndighetens operativa verksamhet. Fondtorgsnämndens nämnd beslutar om de riktlinjer och direktiv som kansliet följer i sitt arbete, de utgör styrelsen och fattar alla strategiska beslut.

Är nämnden med och fattar beslut i val av fonder?

Kansliet kommer att ta fram beslutsunderlag som nämnden sedan beslutar om.

Var finns Fondtorgsnämndens information om lediga tjänster?

Läs mer om att jobba på Fondtorgsnämnden här. Fondtorgsnämnden tar inte emot några intresseanmälningar utan hänvisar till aktuella annonser på Pensionsmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Hur många kommer jobba med verksamheten?

En uppskattning är att mellan 30–35 personer på sikt kommer att arbeta med verksamheten inom Fondtorgsnämndens kansli. Alla som arbetar på kansliet är anställda på Pensionsmyndigheten och ingår i Pensionsmyndighetens organisation. Pensionsmyndigheten kommer vara värdmyndighet och därmed utföra handläggande och administrativa tjänster för Fondtorgsnämndens räkning.

Kan Fondtorgsnämnden ingå i partnerskap med en fondförvaltningsorganisationer?

För att säkra likabehandling av alla aktörer kan Fondtorgsnämnden inte ingå i partnerskap med fondförvaltningsorganisationer.

Lag om upphandling av fonder till premiepensionens fondtorg

Går det att ansöka om överprövning?

Ja. Målet är dock att en marknadsdialog, gedigen utvärdering och likabehandling från processens början till slut kommer att ge full transparens och skapa förtroende för resultatet och Fondtorgsnämnden.

Finns det någonting i lagen som lägger ett ansvar för finansiell risk på myndigheten?

Ingenting i lagen innebär en förändring ansvarsmässigt, jämfört med det gamla fondtorget. Spararen bär fortsatt den finansiella risken i de val som görs på fondtorget.

Hur ingår man ett nytt fondavtal med Fondtorgsnämnden?

Den 20 juni 2022 ändrades lagstiftningen och fondavtal kan inte längre tecknas genom det tidigare ansökningsförfarandet. Nya fondavtal kan endast ingås efter att tilldelning har skett i en upphandling av fonder till fondtorget.

Kommer ett exempel på fondavtal mellan Fondtorgsnämnden och fondförvaltarna finnas att tillgå?

Ja, ett utkast till fondavtal finns tillgängligt i samband med varje upphandling.

Kommer det i det nya fondavtalet mellan Fondtorgsnämnden och fondförvaltarna finnas krav på att tillhandahålla Swesifs hållbarhetsprofil?

Nej det kommer inte finnas något krav i fondavtalet att tillhandahålla länk till Swesifs hållbarhetsprofil. Kravet i fondavtalet kommer vara att tillhandahålla länk till de lagstadgade RTS- mallarna som gäller från den 1 januari 2023.

Pensionsmyndigheten kommer från Q1 2023 erbjuda möjligheten att på fondtorget länka till Swesifs hållbarhetsprofil som har uppdaterat sin mall med information från EU-regelverk gällande SFDR artikel 6, 8 och 9 och delar av taxonomin. Det kommer vara frivilligt för förvaltare att visa sin hållbarhetsinformation till spararna via länken till Swesifs hållbarhetsprofil.

Utbudet på det upphandlade fondtorget

Hur säkrar Fondtorgsnämnden rätten till reell valfrihet och att utbudet möter spararnas behov vad gäller placering av premiepensionsmedel?

Fondtorgsnämnden har en skyldighet att tillgodose att spararnas reella valfrihet säkras löpande. Reell valfrihet bör förstås som att det är spararnas efterfrågan som är central. Fondtorgsnämndens ambition är att erbjuda ett utbud av hög kvalitet för spararna att göra sina individuella val inom. Genom att analysera bland annat förutsättningarna för respektive kategori, löpande omvärldsbevakning och historisk data identifierar Fondtorgsnämnden spararnas behov.

Finns det möjlighet att lämna in flera anbud inom en kategori? Kan en aktör ha hur många fonder som helst på torget?

Ja, men en anbudsgivare får enbart lämna in ett anbud per fond. Inkommer fler än ett anbud för samma fond kommer samtliga anbud för fonden att diskvalificeras.

Notera dock att anbudsavgiften gäller per anbud.

Hur kommer volymen att fördelas inom kategorierna på det upphandlade fondtorget?

Nämnden kommer att ta beslut i och med varje upphandlad kategori, detta beslut fattas grundat på ett underlag där flertalet olika faktorer beaktas. Redan anslutna fonder kommer att behålla sin volym.

Hur många kategorier kommer att finnas på fondtorget, och kommer upphandlingarna endast fokusera på existerande kategorier?

Det upphandlade fondtorget kommer att bestå av cirka 30 kategorier. De existerande kategorierna är en bra utgångspunkt för att få en förståelse för de kategorier som kommer upphandlas till fondtorget, men det innebär inte att utbudet är begränsat utifrån kategorierna på dagens fondtorg.

Vilka kategorier kommer Fondtorgsnämnden att börja handla upp?

De fyra första kategorierna som ska upphandlas, utan inbördes ordning, är Europeiska aktier; Aktiv och index, Globala aktier index, Nordiska aktier Aktiv, Globala räntor.

Kommer det i framtida upphandlingar eventuellt att skapas nya fondkategorier utöver de nuvarande?

Det finns möjlighet till nya kategorier i framtiden om det är i pensionsspararnas intresse. Fondtorgsnämnden kommer att hålla sig informerade om externa faktorer, nya strategier och produkter och utvärdera utbudet på fondtorget löpande.

Kommer Fondtorgsnämnden att upphandla ETFer eller annat än UCITS fonder?

Endast värdepappersfonder, fondföretag, specialfonder, och utländska motsvarigheter till specialfonder (om de får marknadsföras till icke-professionella investerare i Sverige) får upphandlas till fondtorget. Vad som ingår i respektive kategori kommer anges tydligt i anslutning till varje enskild upphandling.

Finns det planer att vidareutveckla plattformen med andra fonder än UCITS, som mer illikvida, alternativa tillgångsslag med tanke på att sparandet är så långsiktigt?

Tills vidare kommer samma likviditetskrav gälla på det upphandlade fondtorget som på dagens fondtorg. Fondtorgsnämnden kommer löpande att utveckla kriterier och innehåll för upphandlade fonder, i anslutning till förändrade marknadsförutsättningar och pensionsspararnas önskemål och behov.

Kommer en fond vara låst till en viss kategori? Dvs om en fond förändras, kommer den då att behöva handlas om?

Om en fond förändras på ett sätt så att den inte lever upp till de kriterier som möttes vid tilldelningen kommer en utvärdering att ske, där eventuellt avtalsbrott utreds. Eftersom utbudet är designat för att erbjuda en variation av fonder på torget som helhet är fonden låst till den kategorin den upphandlats till.

Hur många fonder kommer det finnas inom varje kategori?

Antalet fonder inom varje kategori kommer att variera då utbudet på fondtorget designas med spararens intresse i fokus, både inom varje kategori och på fondtorget som helhet. Baserat på ett flertal faktorer, till exempel antalet tillgängliga fonder inom varje kategori som möter kvalitetskraven, pris och volym, kommer olika kategorier innehålla olika många fonder.

Hur många fonder av varje slag kan finnas på fondtorget?

Hur många fonder av varje slag som finns på fondtorget kommer upphandlingsprocessen - designen av utbudet och utvärderingen av tillgängliga fonder, att avgöra - allt utifrån spararens intresse.

Kommer antalet fonder per kategori öka över tid och hur ser möjligheterna ut för nya fonder att komma in på torget efter att den initiala upphandlingen är klar?

Om ett behov för en ny upphandling av en kategori uppstår kommer det att utvärderas. Fondtorgsnämnden kommer att hålla sig informerade om externa faktorer, nya strategier och produkter och utvärdera utbudet på fondtorget löpande, och upphandla nya kategorier om det anses vara i spararens intresse.

Kommer Rysslandsfonder att finnas kvar som kategori?

Kategorin är idag avvecklad.

Kommer spararna kunna ta del av mer information än tidigare för de fonder man valt själv, så som förvaltarbrev och hållbarhetsnyheter?

Pensionsmyndigheten har fått ett regeringsuppdrag att utveckla valarkitekturen. Målet är att utbudet på torget ska kännetecknas av hög transparens och att spararen ska kunna göra medvetna fondval. Fondtorgsnämnden kommer att arbeta nära tillsammans med Pensionsmyndigheten för att hålla spararna välinformerade.

Finns det risk att det förvaltade kapitalet försvinner ut från Sverige och svenska fondbolag när kraven på torget höjs?

De fondförvaltarna som i upphandlingarna bäst uppfyller kriterierna sett till lämplighet, kostnadseffektivitet, hållbarhet, kontrollerbarhet och hög kvalitet kommer att erbjudas tilldelning och möjlighet att teckna fondavtal avseende fonder på fondtorget. I Sverige finns många fonder som håller hög kvalitet som kommer att ha goda möjligheter under upphandlingarna, men nyttan för spararen kommer alltid att vara i fokus.

Upphandlingsdokumentationen

Varför har Fondtorgsnämnden föreslagit ett minimikrav på förvaltat kapital?

Ett minimikrav på fondförvaltarens respektive kapitalförvaltarens totalt förvaltade volym kan komma att finnas för att minska premiepensionsspararens risk att välja fonder från en fondförvaltare som inte kan fullfölja sina åtaganden. Då avtalsperioden kommer att vara lång, är det viktigt att fondförvaltarna har finansiella resurser att utveckla sin verksamhet över tid och kan leva upp till EU:s omfattande och resurskrävande compliance- och rapporteringsregelverk. Minimikravet kan komma att variera beroende på vilken typ av fond som upphandlas. Vilket minimikravet är kommer att kommuniceras i samband med respektive upphandling.

Minimikravet kommer inte att vara retroaktivt. Upphandlingsmaterialet kommer att precisera per vilken tidpunkt som minimikravet gäller.

Varför behöver Fondtorgsnämnden information från fondförvaltarna kring exempelvis cybersäkerhet och revisionsrapporter?

Fondtorgsnämnden ska upphandla fonder till premiepensionens fondtorg, vilket faller inom ramen för det svenska socialförsäkringssystemet. Därför måste det i upphandlingarna ställas särskilda krav för att säkra pensionsspararnas intressen. Kraven inom IT och cybersäkerhetsområdet följer av DORA-förordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2022/2554, Digital Operativ motståndskraft för finanssektorn) och syftar till att säkerställa att deltagare i det finansiella systemet har vidtagit de skyddsåtgärder som krävs för att motverka cyberattacker och andra IT-relaterade risker.

I vilken omfattning kommer historiska transaktioner att krävas från fondförvaltaren respektive kapitalförvaltaren?

Omfattningen av den historiska data som Fondtorgsnämnden kommer att vilja ta del av kommer att specificeras i upphandlingsmaterialet och i fondavtalet för respektive upphandling.

I vilken omfattning kommer historiska NAV-kurser att krävas från fondförvaltaren?

Samtliga fondförvaltare kan komma att behöva inkomma med historiska NAV-kurser för den fond som är föremål för upphandling. Omfattningen av den historiska data som Fondtorgsnämnden kommer att vilja ta del av kommer att specificeras i upphandlingsmaterialet för respektive upphandling, men kommer inte att överstiga 10 år.

Kommer alla typer av SFDR-artikel 9-rapporterande fonder kunna lämna anbud till upphandlingarna?

Alla artikel-9-rapporterande fonder oaktat om ett index har valts som referensvärde eller ej, kommer kunna lämna anbud, om inte annat framgår av kraven i respektive upphandling.

I fondavtalet står det att fondförvaltaren ska tillhandahålla Pensionsmyndigheten med den information som anses nödvändig för att myndigheten ska kunna leva upp till informationsgivningsuppdraget mot till exempel pensionssparare. Kan denna information delges Fondtorgsnämnden på engelska?

Nej. Informationen måste delges på svenska.

Finns det kriterier kring förvaltat kapital utanför fondtorget?

Kriterier som redan finns för anslutna fonder kommer att fortsätta finnas för anslutna fonder.

De tidigare kraven kommer till det upphandlade fonderna ersättas med obligatoriska krav, vilka specificera i upphandlingsdokumentationen för respektive upphandling.

Upphandlingsprocessen

När annonserades den första upphandlingen?

Den första upphandlingen annonserades 30 juni 2023.

Kommer anbuden att behöva skrivas på svenska eller hanterar ni även andra språk?

Anbuden kommer att behöva skrivas på svenska eller engelska.

Finns det en bortre tidsgräns för när hela det gamla fondtorget kommer att vara ersatt med nya upphandlade fonder?

Det finns ingen bortre tidsgräns, men ambitionen är att till mitten av år 2025 vara färdiga med upphandlingarna till de nya fondtorget. Kvaliteten kommer dock alltid att prioriteras och kommer före tidplanen.

Kommer Fondtorgsnämnden att prioritera anbud från fondbolag som redan har stora positioner på dagens fondtorg?

Nej. Fondtorgsnämnden följer i sitt arbete principen om likabehandling och kommer inte att skilja på anbud som inkommer från redan anslutna fonder och anbud från aktörer som tidigare inte varit en del av det anslutna fondtorget. Alla kommer att ha samma förutsättningar för upphandling.

Fondförvaltare som inte har sina fonder på fondtorget idag men, som är intresserade av att delta på det upphandlade fondtorget, behöver alltså inte först ansluta sina fonder till nuvarande fondtorg för att delta i en framtida upphandling.

Hur lång kommer en upphandling att vara?

Under de kommande åren genomför Fondtorgsnämnden flertalet upphandlingar inom skilda fondkategorier. De datum som sätts upp för anbudstidens slutdatum kommuniceras genom det för fondkategorin respektive gällande upphandlingsmaterial, men i dagsläget räknar man med cirka 6 måndader från annons till tilldelning.

Hur viktar ni de olika kriterierna i utvärderingen? Hur vägs pris/avgift in?

Tilldelningskriterierna ska formuleras utifrån kraven på kostnadseffektivitet och hög kvalitet. Vikterna för respektive kriterie kommer kommuniceras i samband med varje upphandling.

Kommer Fondtorgsnämnden ta hänsyn till att en fond är populär på dagens fondtorg under upphandlingarna?

Nej. Att finnas på dagens fondtorg ger ingen fördel under upphandlingen, alla anbudsgivare har samma möjligheter under utvärderingen.

Kommer AP7 utvärderas av Fondtorgsnämnden?

Förvalet AP7 Såfa kommer inte att utvärderas av Fondtorgsnämnden utan kommer fortsatt att hanteras av AP7, som har ingått ett samarbetsavtal med Pensionsmyndigheten. Kostnaden för AP7s verksamhet belastar spararna i AP7.

Kommer Fondtorgsnämnden enbart utvärdera portföljförvaltning, eller även support- och kringtjänster?

Fondtorgsnämnden kommer göra en helhetsbedömning av fondförvaltningsorganisationen och dess stöd där alla dimensioner, så som riskhantering, rapportering, regelefterlevnad med mer, bedöms. Hur denna utvärdering kommer se ut kommer att detaljeras i upphandlingsmaterialet för varje upphandling.

Hur lång tid efter annonsering är tidsfristen för anbud? Kan det variera?

Tidsfristen kommer kommuniceras i samband med varje upphandling. Beroende på fondkategori som ska upphandlas och när tidpunkt för annonsering infaller, om den infaller exempelvis under tider med högtider och ledighet, kan tidsfristen variera.

Kommer det gå att begära ut resultatet av andra fondförvaltares anbud?

Återkoppling på resultatet i utvärderingen kommer att erbjudas på förfrågan till anbudsgivarna i upphandlingen, där ett fondbolags resultat i utvärderingen visas relativt resultatet för valda anbudsgivare. Enligt sedvanliga principer görs en sekretessprövning vid begäran om utlämning av allmän handling.

Löpande granskning och kvalitetssäkring

Vad händer med en upphandlad fond som i efterhand bryter mot fondavtalet? Hur snabbt kommer denna fond att avvecklas från fondtorget?

De upphandlade fonderna kommer att granskas löpande utifrån villkoren i fondavtalen. Om en fond inte längre uppfyller de obligatoriska krav och tilldelningskriterier som är specificerade i fondavtalen kan detta leda till avtalsbrott och möjlig uppsägning. Hur lång tid avvecklingen tar kommer att variera fond till fond.

Kan Fondtorgsnämnden garanterna att det inte kommer in oseriösa aktörer på det nya fondtorget?

Fondtorgsnämndens verksamhet och lagarna som reglerar myndigheten och upphandlingarna av fonder till premiepensionens fondtorg är utformade för att kvalitetssäkra fonderna, med målet att erbjuda tryggare och högre pension för spararna. En förutsättning för detta är inte bara att handla upp de mest lämpliga fonderna av hög kvalitet, men också att utesluta oseriösa aktörer från fondtorget för att säkra spararnas intressen. Därför har Fondtorgsnämnden implementerat en upphandlingsprocess med omfattande utvärdering av både fonden, fondförvaltaren och förvaltningsorganisationen. De upphandlade fonderna granskas löpande för att garantera att de följer villkoren specificerade i fondavtalet under avtalsperioden.

Det står i propositionen att fondförvaltarna ska delta i granskningsarbetet. Vilken information och i vilken omfattning kommer fondbolagen årligen att behöva skicka in data för den löpande granskningen?

Den löpande granskningen är en viktig del av att upprätthålla kvaliteten av de upphandlade fonderna under avtalsperioden. Fondförvaltaren ska löpande kunna bistå Fondtorgsnämnden med information, vilken specificeras i fondavtalet för respektive upphandling. Insamlingen av information kommer att ske via utskickade frågeformulär vid återkommande tillfällen, och vid behov även på begäran av Fondtorgsnämnden.

Vad innebär det att uppsägning kan ske på grund av kvalitetssänkning?

De upphandlade fonderna kommer att granskas löpande utifrån de obligatoriska krav och tilldelningskriterier som specificerats i fondavtalet för respektive upphandling. Om en fond inte längre lever upp till fondavtalet under avtalsperioden kan detta leda till avtalsbrott och möjlig uppsägning. En fond som löpande upprätthåller de strategier, processer, resurser med mer som den haft vid tidpunkten för tilldelning och följer villkoren i fondavtalet, bedöms ha motsvarande kvalitet som den hade vid upphandlingstillfället.

Hållbarhet

Kommer ni att ha en mer uttalad definition av vad hållbarhet innebär för plattformen?

Fondavtalen ska enligt lag innehålla villkor om att fondförvaltarna ska förvalta fondmedlen på ett föredömligt sätt i fråga om hållbarhet. Ett minimikrav ska vara att fondförvaltaren i förvaltningen ska iaktta vad som följer av sådana internationella överenskommelser som Sverige har ingått och som rör frågor om hållbarhet.

Arbetet pågår just nu med att utarbeta en hållbarhetsstrategi, där bland annat en beskrivning på vad det kommer innebära för fondtorget kommer att finnas. Obligatoriska krav avseende hållbarhet på fondtorget kommer att finnas tydligt definierat i upphandlingsdokumentationen för respektive upphandling.

Vad tycker Fondtorgsnämnden om SFDR-klassificering och hur kommer upphandling ta hänsyn till detta?

För varje kategori kommer Fondtorgsnämnden besluta om kvalificeringskrav och tilldelningskriterier som rör bland annat hållbarhetskrav.

Kommer det i det nya fondavtalet mellan Fondtorgsnämnden och fondförvaltarna finnas krav på att tillhandahålla Swesifs hållbarhetsprofil?

Nej det kommer inte finnas något krav i fondavtalet att tillhandahålla länk till Swesifs hållbarhetsprofil. Kravet i fondavtalet kommer vara att tillhandahålla länk till de lagstadgade RTS- mallarna som gäller från den 1 januari 2023.

Pensionsmyndigheten kommer från Q1 2023 erbjuda möjligheten att på fondtorget länka till Swesifs hållbarhetsprofil som har uppdaterat sin mall med information från EU-regelverk gällande SFDR artikel 6, 8 och 9 och delar av taxonomin. Det kommer vara frivilligt för förvaltare att visa sin hållbarhetsinformation till spararna via länken till Swesifs hållbarhetsprofil.

Avgifter

Finns det en risk att man när Fondtorgsnämnden växer kommer att behöva ta ut en högre avgift än vad man angett?

Avgifterna kommer att löpande att ses över och justeras efter behov, med kostnadstäckning som utgångspunkt.

Kommer Fondtorgsnämnden att förhandla pris i slutet av upphandlingen eller gäller priset som står från början i anbuden?

Båda tillvägagångssätten är möjliga. Vad som gäller kommer tydligt att framgå i upphandlingsdokumentationen för respektive upphandling. Fonderna på premiepensionens fondtorg ska vara kostnadseffektiva och kunna hög kvalitet till så låga avgifter som möjligt.

Hur kommer Fondtorgsnämndens verksamhet att bekostas?

Fondtorgsnämndens verksamhet finansieras genom anbudavgifter och en årlig avgift från de upphandlade fonderna. Detta ska täcka kostnaderna för verksamheten som bedrivs enlig lag. Fondtorgsnämnden är inte finansierad genom anslag från skattemedel. Läs mer om avgifter här.

Kan ni berätta om tilltänkta rabattnivåer?

Den nuvarande rabattmodellen för anslutna fonder kommer fasas ut och ersättas av en prissättning baserat på upphandling.

Hur ska anbudsavgiften betalas?

Betalningsinstruktioner kommer att framgå av upphandlingsmaterialet.

Övergången till det upphandlade fondtorget

Vad händer med de fonder som sparare redan har valt för sin premiepension?

I ett första skede – ingenting. En sparare har kvar valda fonder och kan genomföra fondbyten på precis samma sätt som tidigare.

Om spararen har valt en fond som inte längre finns kvar på fondtorget, exempelvis beroende på att fondförvaltaren väljer att inte delta i en upphandling eller inte fått tilldelning i upphandlingarna, kommer spararen bli kontaktad av Pensionsmyndigheten för vidare information vid det tillfälle då den valda fondens kategori upphandllas.

Övergången till det nya fondtorget kommer att ske successivt då kategorierna handlas upp en efter en och föregås av en implementeringsfas där Fondtorgsnämnden kommer att arbeta tillsammans med fondförvaltarna och berörda avdelningar på Pensionsmyndigheten. Under en period kommer det både finnas fonder på fondtorget som har anslutits enligt det nu gällande regelverket (som efter en tid kommer att upphöra) och fonder som är upphandlade enligt den nya lagen.

Vad händer med de fonder och fondförvaltare som i dag har ett avtal med Pensionsmyndigheten? Är övergången till de upphandlade fondtorget tvingande?

Fondtorgsnämnden tar över ansvaret för vissa delar av avtalen med de anslutna fonderna, till dess att aktuell fondkategori blivit föremål för upphandling.

I samband med att en upphandling av en fondkategori annonseras, kommer det nuvarande fondavtalet att sägas upp. Fonderna kommer dock fortsatt att få finnas kvar på torget till dess att upphandlingen är slutförd, då de fonder som tilldelats fondavtal ersätter de anslutna fonder vars avtal har sagts upp.

Fondtorgsnämnden kommer vid tilldelning att ingå fondavtal med de fondförvaltare som tilldelas möjlighet att teckna fondavtal avseende fonder på premiepensionens fondtorg. Övergången är tvingande eftersom alla fonder på fondtorget kommer att upphandlas.

Kategorier som upphör, sker det 2025?

Om en kategori upphör eller byts ut sker det i takt med att kategorierna upphandlas och övergången till det nya fondtorget sker. Övergången sker parallellt med upphandlingarna, som kommer att ske omlott för att det nya fondtorget ska vara upphandlat till 2025.

Kommer ni att nyttja professionella så kallade transition managers för att genomföra effektiva fondbyten?

Övergången till det nya torget kommer att hanteras av intern kompetens på Fondtorgsnämnden och berörda avdelningar på Pensionsmyndigheten, så som Fondhandel och Fondinformation. Fondtorgsnämnden kommer att följa upp och övervaka övergången, för att säkerställa att fondtorgets sparare inte drabbas av onödiga transaktionskostnader.

Avregistrering av en fond på torget kan orsaka marknadsrörelser, hur kommer ni att hantera detta?

Fondtorgsnämnden är medveten om risken om och kommer att beakta den. Däremot är det inte ett nytt fenomen då liknande fondtorg i världen har arbetat på samma sätt med avregistreringar, då rörelser på marknaden kan vara en naturlig följd. Myndighetens löpande monitorering kommer att bidra till att en beredskap finns.

Avregistreringar av fonder som tappar i kvalitet kan komma att innebära en viss transaktionskostnad, men det mervärde pensionsspararna får av att kvaliteten på fonderna på fondtorget blir högre kommer i längden att väga upp för dessa kostnader.