Frågor och svar

Här finns svar på de vanligaste frågorna kring Fondtorgsnämndens verksamhet. Arbetet med att utveckla myndighetens kansli pågår. Frågorna och svaren kommer att uppdateras och fyllas på varefter verksamheten utvecklas. 

Fler frågor och svar finns på Pensionsmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 

Bakgrund

Varför skapas en ny myndighet för upphandling av premiepensionsfonder?

Pensionsgruppen, med företrädare för de partier som står bakom pensionssystemet, har kommit överens om att premiepensionssystemet ska behållas men att staten i större utsträckning behöver ta ansvar för valmiljön och hur premiepensionssystemet är konstruerat. Syftet är att säkerställa att premiepensionens fondtorg tillhandahåller fonder med hög kvalitet till så låg kostnad som möjligt, för att därigenom skapa förutsättningar för bättre pensioner.

Upphandlingarna ska alltid genomföras i pensionsspararens och pensionärens intresse. Regeringen och pensionsgruppen har fattat beslut om att det ska finnas en myndighet, med ansvar för att upphandla fonder och förvalta fondtorget i premiepensionssystemet. Fondtorgsnämnden ska sköta sitt uppdrag utifrån principer som fastställs i lag. Fondtorgsnämnden är i likhet med andra myndigheter frikopplad från politisk styrning och regeringen ska därmed inte ha möjlighet att påverka vilka enskilda fonder som finns på fondtorget.

Fondtorgsnämnden är en så kallad nämndmyndighet som styrs av en nämnd. Nämndmyndigheten har en värdmyndighet, i detta fall är det Pensionsmyndigheten som är Fondtorgsnämndens värdmyndighet.

Vad ska Fondtorgsnämnden göra?

Fondtorgsnämnden ska upphandla ett brett urval av fonder med hög kvalitet och olika riskprofil till fondtorget för premiepensionen.

Upphandlingarna ska genomföras professionellt och på marknadsmässiga grunder. Vidare ska Fondtorgsnämnden genom upphandlingarna säkerställa att pensionsspararna får en reell valfrihet, samtidigt som fondförvaltare och fonder ska kunna granskas på ett säkert och kostnadseffektivt sätt.

Fondtorgsnämnden ska granska att fondförvaltare och fonder löpande uppfyller villkoren i fondavtalen. Fondtorgsnämnden ska även regelbundet utvärdera fondförvaltarnas förvaltning av medlen i de upphandlade fonderna.

Den lagstiftning som styr Fondtorgsnämndens uppgifter är främst lag (2022:760) om upphandling av fonder till premiepensionens fondtorg, Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. lag (2022:759) om Fondtorgsnämnden  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.samt 64 kap. socialförsäkringsbalken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Vad är skillnaden mellan dagens fondtorg och det nya upphandlade fondtorget?

Fondtorget har varit anslutningsbaserat, vilket något förenklat innebär att fondförvaltare har ansökt till Pensionsmyndigheten om att få tillhandahålla en fond på fondtorget. Uppfyllde fondförvaltaren de krav som ställdes ingick fondförvaltaren och Pensionsmyndigheten ett fondavtal och fonden gjordes valbar på fondtorget.

Fondtorget har nu ändras så att fonderna istället upphandlas enligt ett särskilt regelverk för upphandling av fonder till premiepensionens fondtorg. Det innebär att olika kategorier av fonder upphandlas och att krav ställs på såväl fondförvaltaren som fonden samt att fonderna kommer utvärderas. Exempelvis kan krav vad gäller lämplighet, förmåga, kvalitet, prestanda, hållbarhet och avgifter komma att ställas.

De fonder som bäst uppfyller de utvärderingskriterier som ställts i respektive upphandling kommer att få teckna tidsbegränsade fondavtal med Fondtorgsnämnden. Fonderna kommer regelbundet att granskas och följas upp.

Fondtorget kommer fram till 2025 bestå av både anslutna fonder och upphandlade fonder.

Fondtorgsnämndens organisation

Vad innebär det att Pensionsmyndigheten är värdmyndighet för Fondtorgsnämnden?

Fondtorgsnämnden tar del av Pensionsmyndighetens administrativa och handläggande resurser och kompetens, samtidigt som Fondtorgsnämnden är självständig i sitt beslutsfattande.

Vad är nämndens respektive kansliets roll i verksamheten?

Fondtorgsnämndens kansli och dess enheter utgör myndighetens operativa verksamhet. Fondtorgsnämndens nämnd beslutar om de riktlinjer och direktiv som kansliet följer i sitt arbete, de utgör styrelsen och fattar alla strategiska beslut.

Är nämnden med och fattar beslut i val av fonder?

Kansliet kommer att ta fram beslutsunderlag som nämnden sedan beslutar om.

När kommer annonser om lediga tjänster?

Fondtorgsnämnden tar inte emot några intresseanmälningar utan hänvisar till aktuella annonser på Pensionsmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Hur många kommer jobba med verksamheten?

En uppskattning är att mellan 25–30 personer på sikt kommer att arbeta med verksamheten inom Fondtorgsnämndens kansli. Alla som arbetar på kansliet är anställda på Pensionsmyndigheten och ingår i Pensionsmyndighetens organisation. Pensionsmyndigheten kommer vara värdmyndighet och därmed utföra handläggande och administrativa tjänster för Fondtorgsnämndens räkning.

Kommer det systemtekniska stödet att utvecklas från manuella handpåläggningar mot automatisk orderhantering?

Myndigheten utgår från det systemtekniska stöd som finns idag för sin verksamhet.

Lag om upphandling av fonder till premiepensionens fondtorg

Går det att ansöka om överprövning?

Ja. Målet är dock att en marknadsdialog, gedigen utvärdering och likabehandling från processens början till slut kommer att ge full transparens och skapa förtroende för resultatet och Fondtorgsnämnden.

Finns det någonting i lagen som lägger ett ansvar på myndigheten?

Ingenting i lagen innebär en förändring ansvarsmässigt, jämfört med det gamla fondtorget. Spararen bär fortsatt den finansiella risken i de val som görs på fondtorget.

Hur ingår man ett nytt fondavtal med Fondtorgsnämnden?

Den 20 juni 2022 ändrades lagstiftningen och fondavtal kan inte längre tecknas genom det tidigare ansökningsförfarandet. Nya fondavtal kan endast ingås enligt det nya regelverket med upphandlade fonder.

Kommer ni att skicka ut ett exempel på det nya fondavtalet mellan Fondtorgsnämnden och fondförvaltarna?

Ja, ett utkast till fondavtal kommer finnas tillgängligt i samband med varje upphandling.

Hur ser ni på upphandlingslagen?

De lagar som styr Fondtorgsnämndens arbete utgör ett stöd och ramverk i det dagliga arbetet.

Kommer det i det nya fondavtalet mellan Fondtorgsnämnden och fondförvaltarna finnas krav på att tillhandahålla Swesifs hållbarhetsprofil?

Nej det kommer inte finnas något krav i fondavtalet att tillhandahålla länk till Swesifs hållbarhetsprofil. Kravet i fondavtalet kommer vara att tillhandahålla länk till de lagstadgade RTS- mallarna som gäller från den 1 januari 2023.

Pensionsmyndigheten kommer från Q1 2023 erbjuda möjligheten att på fondtorget länka till Swesifs hållbarhetsprofil som har uppdaterat sin mall med information från EU-regelverk gällande SFDR artikel 6, 8 och 9 och delar av taxonomin. Det kommer vara frivilligt för förvaltare att visa sin hållbarhetsinformation till spararna via länken till Swesifs hållbarhetsprofil.

Utbudet på det upphandlade fondtorget

Blir inte spararnas möjligheter att påverka utbudet begränsat på det nya upphandlade fondtorget? Hur säkrar Fondtorgsnämnden rätten till reell valfrihet vad gäller placering av premiepensionsmedel?

Fondtorgsnämnden har en skyldighet att tillgodose att spararnas reella valfrihet säkras löpande. Reell valfrihet bör förstås som att det är spararnas efterfrågan som är central. Fondtorgsnämndens ambition är att erbjuda ett utbud av hög kvalitet för spararna att göra sina individuella val inom.

Finns det möjlighet att lämna in flera anbud inom en kategori? Kan en aktör ha hur många fonder som helst på torget?

Ja. Notera dock att anbudsavgiften gäller per anbud.

Hur många fonder kommer det att finnas per kategori?

Beslut kring antalet upphandlade fonder per kategori grundas i vad som är bäst för spararna och varierar därmed mellan kategorierna.

Hur kommer volymen att fördelas inom kategorierna på det upphandlade fondtorget?

Nämnden kommer att ta beslut i och med varje upphandlad kategori, detta beslut fattas grundat på ett underlag där flertalet olika faktorer beaktas. Redan anslutna fonder kommer att behålla sin volym.

Nordiska aktier: innebära det nordiska mandat eller inkluderar det även upphandling av enskilda länder i Norden?

Vad som ingår i respektive kategori kommer anges tydligt i anslutning till varje enskild upphandling.

Vad innefattar "europeiska aktier"?

Vad som innefattas inom en viss kategori kommer att specificeras tydligt i upphandlingsmaterialet.

Kommer upphandlingen endast fokusera på existerande kategorier?

De existerande kategorierna är en bra utgångspunkt för att få en förståelse för de kategorier som kommer upphandlas till fondtorget, men det innebär inte att utbudet är begränsat utifrån kategorierna på dagens fondtorg.

Vilka kategorier kommer att prioriteras att börja med i upphandlingen?

De fyra första kategorierna som ska upphandlas, utan inbördes ordning, är Europeiska aktier; Aktiv och index, Globala aktier index, Nordiska aktier Aktiv, Globala räntor.

Vilka är de 30 kategorierna som blir upphandlade

De cirka 30 kategorierna som ska upphandlas kommer att annonseras i god tid innan upphandlingen startar.

Kommer det i framtida upphandlingar eventuellt att skapas nya fondkategorier utöver de nuvarande?

Det finns möjlighet till nya kategorier i framtiden om det är i pensionsspararnas intresse. Fondtorgsnämnden kommer att hålla sig informerade om externa faktorer, nya strategier och produkter och utvärdera utbudet på fondtorget löpande.

Kommer det vara en fördel att erbjuda en nettoklass? Dvs premieras det i utvärderingen?

Vad som ingår i respektive kategori och vilka faktorer som ska utvärderas kommer anges tydligt i anslutning till varje enskild upphandling.

Kommer ni kunna hantera ETFer eller annat än UCITS fonder?

Endast värdepappersfonder, fondföretag, specialfonder, och utländska motsvarigheter till specialfonder (om de får marknadsföras till icke-professionella investerare i Sverige) får upphandlas till fondtorget. Vad som ingår i respektive kategori kommer anges tydligt i anslutning till varje enskild upphandling.

Kan en branschfond delta i kategorin europeiska aktier?

Det är upp till varje anbudsgivare att bedöma sin fonds relevans och passform för varje upphandling.

Kommer en fond vara låst till en viss kategori? Dvs om en fond förändras, kommer den då att behöva handlas om?

Om en fond förändras på ett sätt så att den inte lever upp till de kriterier som möttes vid tilldelningen kommer en utvärdering att ske, där eventuellt avtalsbrott utreds. Eftersom utbudet är designat för att erbjuda en variation av fonder på torget som helhet är fonden låst till den kategorin den upphandlats till.

Finns det planer att vidareutveckla plattformen med andra fonder än UCITS, som mer illikvida, alternativa tillgångsslag med tanke på att sparandet är så långsiktigt?

Tills vidare kommer samma likviditetskrav gälla på det upphandlade fondtorget som på dagens fondtorg. Fondtorgsnämnden kommer löpande att utveckla kriterier och innehåll för upphandlade fonder, i anslutning till förändrade marknadsförutsättningar och pensionsspararnas önskemål och behov.

Kan ni berätta om antalet fonder som kommer finnas i de större kategorierna? T ex Globala Aktier, Svenska Aktier, Svenska Småbolag.

Antalet fonder inom varje kategori kommer att variera då utbudet på fondtorget designas med spararens intresse i fokus, både inom varje kategori och på fondtorget som helhet. Baserat på ett flertal faktorer, till exempel antalet tillgängliga fonder inom varje kategori som möter kvalitetskraven, pris och volym, kommer olika kategorier innehålla olika många fonder.

Kan en flexibel global räntefond delta i kategorin globala räntor?

Det är upp till varje anbudsgivare att bedöma sin fonds relevans och passform för varje upphandling.

Hur definierar ni spararens behov?

Myndigheten analyserar bland annat förutsättningarna för respektive kategori, löpande omvärldsbevakning och historisk data.

Hur ser ni på blandfonder och generationsfonder?

Alla kategorier på fondtorget kommer att utvärderas inom ramen för vårt uppdrag.

Har dagligt handlade specialfonder likvärdig chans som värdepappersfonder i upphandlingen?

Vad som innefattas inom en viss kategori kommer att specificeras tydligt i upphandlingsmaterialet.

Hur många globala index fonder kan finnas på fondtorget?

Hur många fonder av varje slag som finns på fondtorget kommer upphandlingsprocessen - designen av utbudet och utvärderingen av tillgängliga fonder, att avgöra - allt utifrån spararens intresse.

Kommer antalet fonder per kategori öka över tid och hur ser möjligheterna ut för nya fonder att komma in på torget efter att den initiala upphandlingen är klar?

Om ett behov för en ny upphandling av en kategori uppstår kommer det att utvärderas. Fondtorgsnämnden kommer att hålla sig informerade om externa faktorer, nya strategier och produkter och utvärdera utbudet på fondtorget löpande, och upphandla nya kategorier om det anses vara i spararens intresse.

Kommer Rysslandsfonder att finnas kvar som kategori?

Kategorin är idag avvecklad.

Kommer spararna kunna ta del av mer information än tidigare för de fonder man valt själv? Förvaltarbrev, hållbarhetsnyheter osv.
Blir torget mer kommunikativt?

Pensionsmyndigheten har fått ett regeringsuppdrag att utveckla valarkitekturen. Målet är att utbudet på torget ska kännetecknas av hög transparens och att spararen ska kunna göra medvetna fondval. Fondtorgsnämnden kommer att arbeta nära tillsammans med Pensionsmyndigheten för att hålla spararna välinformerade.

Det finns många så kallade indexnära fonder på marknaden. Kan man utgå från att dessa kan delta i en upphandling för indexfonder? Dvs att det inte måste vara legala indexfonder med särskilt tillstånd.

Inför varje upphandling kommer ett anbudsmaterial publiceras där de olika kriterierna presenteras. Det är upp till varje anbudsgivare att bedöma sin fonds relevans och passform.

Finns det risk att det förvaltade kapitalet försvinner ut från Sverige och svenska fondbolag när kraven på torget höjs?

De fondförvaltarna som i upphandlingarna bäst uppfyller kriterierna sett till lämplighet, kostnadseffektivitet, hållbarhet, kontrollerbarhet och hög kvalitet kommer att erbjudas tilldelning och möjlighet att teckna fondavtal avseende fonder på fondtorget. I Sverige finns många fonder som håller hög kvalitet som kommer att ha goda möjligheter under upphandlingarna, men nyttan för spararen kommer alltid att vara i fokus.

Upphandlingsprocessen

När sker första upphandlingen av fonder?

En preliminär bedömning är att de första upphandlingarna kan påbörjas under våren 2023.

Kommer kriterier kring förvaltat kapital utanför torget att kvarstå?

Kriterier som redan finns för anslutna fonder kommer att fortsätta finnas för anslutna fonder.

De tidigare kraven för anslutning till Fondtorget kommer ersättas med kvalificeringskriterier. Dessa kommer kommuniceras i anslutning till varje upphandling.

Kommer anbuden att behöva skrivas på svenska eller hanterar ni även andra språk?

Det pågår just nu en utredning kring språkkrav under upphandlingarna.

Finns det en bortre tidsgräns för när hela det gamla fondtorget kommer att vara ersatt med nya upphandlade fonder?

Det finns ingen bortre tidsgräns, men ambitionen är att till mitten av år 2025 vara färdiga med upphandlingarna till de nya fondtorget. Kvaliteten kommer dock alltid att prioriteras och kommer före tidplanen.

Kommer Fondtorgsnämnden att särbehandla anbud från fondbolag som redan har stora positioner på dagens fondtorg?

Fondtorgsnämnden följer i sitt arbete principen om likabehandling och kommer inte att skilja på anbud som inkommer från redan anslutna fonder och anbud från aktörer som tidigare inte varit en del av det anslutna fondtorget. Alla kommer att ha samma förutsättningar för upphandling.

Fondförvaltare som inte har sina fonder på fondtorget idag men, som är intresserade av att delta på det upphandlade fondtorget, behöver alltså inte först ansluta sina fonder till nuvarande fondtorg för att delta i en framtida upphandling.

Hur lång kommer en upphandling att vara?

Under de kommande åren genomför Fondtorgsnämnden flertalet upphandlingar inom skilda fondkategorier. De datum som sätts upp för anbudstidens slutdatum kommuniceras genom det för fondkategorin respektive gällande upphandlingsmaterial, men i dagsläget räknar man med cirka 6 måndader från annons till tilldelning.

Vilka externa källor från tredje part kommer att användas av Fondtorgsnämnden för insamling av data?

Fondtorgnämnden kommer att i sin uvärdering använda sig utav alla källor som bedöms relevanta och nödvändiga.

Vad är det som styr den ordning i vilken ni upphandlar fondkategorier?

Ordningen på upphandlingarna bestäms utifrån ett ramverk avprioriteringar som baseras på flertalet faktorer.

Hur viktar ni de olika kriterierna i utvärderingen? Hur vägs pris/avgift in?

Tilldelningskriterierna ska formuleras utifrån kraven på kostnadseffektivitet och hög kvalitet. Vikterna för respektive kriterie kommer kommuniceras i samband med varje upphandling.

Kommer Fondtorgsnämnden ta hänsyn till att en fond är populär på dagens fondtorg under upphandlingarna?

Nej. Att finnas på dagens fondtorg ger ingen fördel under upphandlingen, alla anbudsgivare har samma möjligheter under utvärderingen.

Kommer AP7 utvärderas av Fondtorgsnämnden och kommer de också belastas med kostaden 0,5-1,5 bps?

Förvalet AP7 Såfa kommer inte att utvärderas av Fondtorgsnämnden utan kommer fortsatt att hanteras av AP7, som har ingått ett samarbetsavtal med Pensionsmyndigheten. Det finns inget stöd i lag för Fondtorgsnämnden att ta ut den årliga avgiften av AP7. Kostnaden för AP7s verksamhet belastar spararna i AP7.

Det talas mycket om förvaltning, med det avses enbart portföljförvaltning? Kommer även support- och kringtjänster utvärderas?

Fondtorgsnämnden kommer göra en helhetsbedömning av fondförvaltningsorganisationen och dess stöd där alla dimensioner, så som riskhantering, rapportering, regelefterlevnad med mer, bedöms. Hur denna utvärdering kommer se ut kommer att detaljeras i upphandlingsmaterialet för varje upphandling.

Hur lång tid till deadline efter annonsering? Kan det variera?

Tidsfristen kommer kommuniceras i samband med varje upphandling. Beroende på fondkategori som ska upphandlas kan tidsfristen variera.

Kommer det annonseras en RFI för RFP?

Som en del i varje upphandling kommer det finnas kvalificeringskriterier. De fonder som uppfyller dessa kommer utvärderas. Detaljer avseende upphandlingsprocessen kommer kommuniceras i god tid innan respektive upphandling.

Kommer det gå att begära ut resultatet av andra fondförvaltares anbud?

Återkoppling på resultatet i utvärderingen kommer att erbjudas på förfrågan till anbudsgivarna i upphandlingen, där ett fondbolags resultat i utvärderingen visas relativt resultatet för valda anbudsgivare. Enligt sedvanliga principer görs en sekretessprövning vid begäran om utlämning av allmän handling.

Löpande granskning och kvalitetssäkring

Vad händer med en upphandlad fond som i efterhand bryter mot ett kriterium, hur snabbt kommer denna fond att avvecklas från fondtorget?

Fonderna på det nya upphandlade fondtorget kommer att granskas löpande utifrån såväl tilldelningskriterier som de kvalificeringskrav som ställs på de upphandlade fonderna. Om en fond inte längre uppfyller de utvärderingskriterier som Fondtorgsnämnden har utformat kan detta leda till avtalsbrott och möjlig uppsägning. Hur lång tid avvecklingen tar kommer att variera fond till fond.

Kan Fondtorgsnämnden garanterna att det inte kommer in oseriösa aktörer på det nya fondtorget?

Verksamheten och lagen syftar till kvalitet och trygghet för spararna och att oseriösa aktörer ska stängas ute från torget. De upphandlade fonderna kommer löpande att granskas utifrån de kvalificeringskrav och tilldelningskriterier som satts upp. Kraven kommer att vara höga och tryggheten för spararna central för att myndigheten ska uppfylla sitt uppdrag enligt lag. Inga oseriösa aktörer kommer att upphandlas till torget, och skulle kvaliteten sänkas kan detta leda till uppsägning.

Det står i propositionen att fondförvaltarna ska delta i granskningsarbetet. Vilken information och i vilken omfattning kommer fondbolagen årligen att behöva skicka in data för den löpande granskningen?

Liksom för kvalificeringskraven kommer även granskningen att ökas. Precis som idag kommer frågeformulär att skickas ut som ska besvaras av fondförvaltaren, vilket kommer att ske även framöver, eventuellt med högre frekvens än idag. När ett beslut kring omfattning är fattat kommer det att kommuniceras med marknaden. Vad fondförvaltaren behöver dela med sig av kommer även att specifieras i fondavtalen.

Avregistrering av en fond på torget kan orsaka marknadsrörelser, hur kommer ni att hantera detta?

Det är en risk vi är medvetna om och kommer att beakta. Det är däremot inte ett nytt fenomen, liknande fondtorg i världen har arbetat på samma sätt med avregistreringar och rörelser på marknaden kan vara en följd, men det är naturligt. Myndighetens löpande monitorering kommer att bidra till att en beredskap finns. Avregistreringar av fonder som tappar i kvalitet kan komma att innebära en viss transaktionskostnad, men det mervärde pensionsspararna får av att kvaliteten på fondtorget blir högre kommer i längden att väga upp för dessa kostnader.

Vad innebär det att uppsägning kan ske på grund av kvalitetssänkning?

Fonderna på det upphandlade fondtorget kommer att granskas löpande utifrån såväl de tilldelningskriterier som de uppsatta kvalificeringskraven som ställs på de upphandlade fonderna. Om en fond inte längre uppfyller de utvärderingskriterier som Fondtorgsnämnden har utformat kan detta leda till avtalsbrott och möjlig uppsägning. Spararens intressen kommer alltid i första rummet, för att möta målen för högre framtida pensioner är löpande utvärdering av kvaliteten en förutsättning.

Hållbarhet

Kommer ni att ha en mer uttalad definition av vad hållbarhet innebär för plattformen?

Fondavtalen ska enligt lag innehålla villkor om att fondförvaltarna ska förvalta fondmedlen på ett föredömligt sätt i fråga om hållbarhet. Ett minimikrav ska vara att fondförvaltaren i förvaltningen ska iaktta vad som följer av sådana internationella överenskommelser som Sverige har ingått och som rör frågor om hållbarhet.

Arbetet pågår just nu med att utarbeta en hållbarhetsstrategi, där bland annat en beskrivning på vad det kommer innebära för fondtorget kommer att finnas. Kvalificeringskriterier avseende hållbarhet på fondtorget kommer att finnas tydligt definierat i upphandlingsmaterialet för respektive kategori.

Vad tycker Fondtorgsnämnden om SFDR-klassificering och hur kommer upphandling ta hänsyn till detta?

För varje kategori kommer Fondtorgsnämnden besluta om kvalificeringskrav och tilldelningskriterier som rör bland annat hållbarhetskrav.

Kommer det i det nya fondavtalet mellan Fondtorgsnämnden och fondförvaltarna finnas krav på att tillhandahålla Swesifs hållbarhetsprofil?

Nej det kommer inte finnas något krav i fondavtalet att tillhandahålla länk till Swesifs hållbarhetsprofil. Kravet i fondavtalet kommer vara att tillhandahålla länk till de lagstadgade RTS- mallarna som gäller från den 1 januari 2023.

Pensionsmyndigheten kommer från Q1 2023 erbjuda möjligheten att på fondtorget länka till Swesifs hållbarhetsprofil som har uppdaterat sin mall med information från EU-regelverk gällande SFDR artikel 6, 8 och 9 och delar av taxonomin. Det kommer vara frivilligt för förvaltare att visa sin hållbarhetsinformation till spararna via länken till Swesifs hållbarhetsprofil.

Avgifter

Finns det en risk att man när Fondtorgsnämnden växer kommer att behöva ta ut en högre avgift än vad man angett?

Avgifterna kommer att löpande att ses över och justeras efter behov, med kostnadstäckning som utgångspunkt.

Kommer Fondtorgsnämnden att förhandla pris i slutet av upphandlingen eller gäller priset som står från början i anbuden?

Båda tillvägagångssätten är möjliga. Vad som gäller kommer tydligt att framgå i upphandlingsmaterialet. Det är viktigt att komma ihåg att kvalitet går före pris.

Hur kommer Fondtorgsnämndens verksamhet att bekostas?

Fondtorgsnämndens verksamhet finansieras genom anbudavgifter och en årlig avgift från de upphandlade fonderna. Detta ska täcka kostnaderna för verksamheten som bedrivs enlig lag. Fondtorgsnämnden är inte finansierad genom anslag från skattemedel. Läs mer om avgifter här.

Kan ni berätta om tilltänkta rabattnivåer?

Den nuvarande rabattmodellen för anslutna fonder kommer fasas ut och ersättas av en prissättning baserat på upphandling.

Övergången till det upphandlade fondtorget

Vad händer med de fonder som sparare redan har valt för sin premiepension?

I ett första skede – ingenting. En sparare har kvar valda fonder och kan genomföra fondbyten på precis samma sätt som tidigare.

Om spararen har valt en fond som inte längre finns kvar på fondtorget, exempelvis beroende på att fondförvaltaren väljer att inte delta i en upphandling eller inte blir upphandlad, kommer spararen bli kontaktad av Pensionsmyndigheten för vidare information.

Under en period kommer det både finnas fonder på fondtorget som har anslutits enligt det nu gällande regelverket (som efter en tid kommer att upphöra) och fonder som är upphandlade enligt den nya lagen.

Vad händer med de fonder och fondförvaltare som i dag har ett avtal med Pensionsmyndigheten?

Fondtorgsnämnden tar över ansvaret för avtalet till dess att aktuell fondkategori blivit föremål för upphandling. Efter upphandling av en fondkategori kommer det nuvarande fondavtalet att sägas upp. Fondtorgsnämnden kommer då att ingå nya fondavtal med de fondförvaltare som blivit utvalda i en upphandling utifrån de tilldelningskriterier som Fondtorgsnämnden beslutat utifrån den nya lagens ramar och krav.

Hur går övergången till? Måste spararen byta till en upphandlad fond?

För att en fond ska ha möjlighet att handlas upp till det nya fondtorget måste fondförvaltaren lämna anbud och tilldelas ett fondavtal för fonden.

Övergången till det nya fondtorget kommer att ske successivt då kategorierna handlas upp en efter en och föregås av en implementeringsfas där Fondtorgsnämnden kommer att arbeta tillsammans med fondförvaltarna och berörda avdelningar på Pensionsmyndigheten. Om en befintlig fond på dagens fondtorg inte tilldelas ett upphandlat fondavtal, kommer berörda pensionssparare att kontaktas av Pensionsmyndigheten.

Om man har fonder hos er idag, försvinner de om man ej deltar i den nya upphandlingen?

Ja. Berörda sparare kommer i detta fall att kontaktas av Pensionsmyndigheten.

Kommer det att vara en tvingande övergång?

Övergången kommer att ske successivt, där fonder som inte handlas upp kommer att avregistreras från fondtorget i takt med att upphandlingarna görs, kategori för kategori.

Kategorier som upphör, sker det 2025?

Om en kategori upphör eller byts ut sker det i takt med att kategorierna upphandlas och övergången till det nya fondtorget sker. Övergången sker parallellt med upphandlingarna, som kommer att ske omlott för att det nya fondtorget ska vara upphandlat till 2025.

Kommer ni att nyttja professionella sk transition managers för att genomföra effektiva fondbyten?

Övergången till det nya torget kommer att hanteras av intern kompetens på Fondtorgsnämnden och berörda avdelningar på Pensionsmyndigheten så som Fondhandel och Fondinfo. Fondtorgsnämnden kommer att följa upp och övervaka övergången, för att säkerställa att fondtorgets sparare inte drabbas av onödiga transaktionskostnader.