fondtorgsnämnden logo
Fondtorgsnämnden logo
sök

Sök

Fondtorgsnämnden publicerar utkast till fondavtal och välkomnar synpunkter

Fondtorgsnämnden publicerar utkast till fondavtal, som kommer att användas i kommande upphandlingar av fonder till premiepensionens fondtorg. Publicering av utkastet till fondavtal är en del av Fondtorgsnämndens marknadsdialog, som ska ge marknaden möjlighet att förbereda sig för kommande upphandlingar och lämna synpunkter på materialet.

Utkastet till fondavtal, inklusive tillhörande tre bilagor och anvisningar till fondavtalet, finns på svenska och engelska. Utkastet kommer att anpassas till kraven i den första upphandlingen, vilken kommer att vara europeiska aktier Large Cap (aktiv). Fondtorgsnämnden välkomnar skriftliga synpunkter på utkastet till fondavtal inklusive tillhörande bilagor och anvisningar. Dessa skickas till procurement@ftn.se senast klockan 12.00 (CET) den 22 maj 2023.

För att Fondtorgsnämnden ska kunna ställa bättre och mer ändamålsenliga krav och förbereda marknaden inför kommande upphandlingar rekommenderar Fondtorgsnämnden att samtliga fondförvaltare som har för avsikt att delta i en upphandling att noggrant läsa igenom fondavtalsutkastet och annat upphandlingsmaterial, oavsett om deras deltagande avser den första upphandlingen eller en upphandling för en fondkategori längre fram i tiden. Observera att villkoren i den slutliga versionen av fondavtalet inte kommer att bli föremål för individuella förhandlingar.

Vänligen notera att inkomna synpunkter kommer att diarieföras. Inkomna handlingar till en myndighet utgör allmänna handlingar och kan därför komma att lämnas ut i sin helhet om någon begär att få ta del av dem. Uppgifter som skyddas av sekretess lämnas däremot inte ut.

Utkast till fondavtal, bilagor och anvisningar finns tillgängliga här.