fondtorgsnämnden logo
Fondtorgsnämnden logo
sök

Sök

Fondtorgsnämndens marknadsdialog

Fondtorgsnämnden och dess kansli för kontinuerligt en dialog med marknaden. Den information som delges kommer även att finnas tillgänglig på hemsidan.

Fondtorgsnämnden har enligt lag ett uppdrag att kontinuerligt föra en dialog med fondförvaltare, branschorganisationer och andra marknadsaktörer.

Syftet med marknadsdialogen är bland annat att skaffa sig kunskap om vad fondmarknaden kan erbjuda utifrån de behov myndigheten har och om vilka fonder och fondförvaltare som finns. Genom att inhämta synpunkter från fondförvaltarna kan myndigheten också ställa bättre och mer ändamålsenliga krav och villkor vid upphandlingarna. Vid en dialog har myndigheten också möjlighet att informera fondförvaltarna om myndighetens behov och önskat resultat, inhämta synpunkter från fondförvaltarna samt sprida information. På så sätt kan en dialog även bidra till att fondförvaltarna vid en senare upphandling lämnar anbud som i hög grad motsvarar det som efterfrågas av myndigheten. Genom en kontinuerlig dialog mellan myndigheten och fondförvaltarna förbereds marknaden inför kommande upphandlingar, vilket är ägnat att skapa förtroende och goda förutsättningar för ett långsiktigt och stabilt samarbete.

Dialogen kan komma att föras på olika sätt, exempelvis genom dialogmöten, diskussionsforum, externa remisser eller genom att skicka ut frågeställningar i syfte att inhämta viss information, så kallad ”request for information” (RFI).

Dialogen sker i överensstämmelse med de grundläggande principerna för upphandling och den information som Fondtorgsnämnden delger branschaktörer kommer även att offentliggöras på myndighetens webbplats.

För att alla potentiella anbudsgivare ska behandlas lika kommer ingen information avseende pågående upphandlingar att delas direkt med enskilda aktörer. All dialog avseende pågående upphandlingar, inklusive frågor och svar, hanteras via e-avrop.com Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..