Behandling av personuppgifter

Den här informationen syftar till att ge dig information om hur Fondtorgsnämnden, såsom personuppgiftsansvarig, behandlar personuppgifter så att du kan ta tillvara dina rättigheter. Registrerad är den person som får sina personuppgifter behandlade. Informationen syftar också till att ge en övergripande information om myndighetens personuppgiftsbehandlingar.

Så behandlar Fondtorgsnämnden personuppgifter

Fondtorgsnämndens uppdrag är att förvalta fondtorget för premiepensionen och att upphandla fonder till detsamma. I uppgifterna ingår bland annat att utföra avtalshantering och att löpande utvärdera och bedöma fondförvaltarens förvaltning och organisation samt att granska efterlevnad av avtal. Fondtorgsnämnden kan vid behov också komma att föra statens talan.

Inom ramen för Fondtorgsnämndens uppdrag behandlas personuppgifter.

När du är kontaktperson eller på annat sätt representerar ett fondbolag som ingår eller vill ingå i Pensionsmyndighetens fondtorg, hanteras dina personuppgifter, såsom namn, roll och kontaktuppgifter i syfte att administrera den initiala och löpande granskningen av fondbolagen på vårt fondtorg.

Vi hanterar även en lista med kontaktuppgifter till dig som är kontaktperson i syfte att kontakta fondbolaget för eventuella frågor kopplat till den dagliga fondhandeln.

Personuppgifterna ingår som regel i allmänna handlingar och kan komma att bevaras enligt arkivlagstiftningen

Fondtorgsnämndens uppgifter fastställs i lagar och förordningar, som innehåller bestämmelser om bland annat krav på de fonder som upphandlas, bestämmelser om granskning av fonder och fondförvaltare, bestämmelser för själva upphandlingsförfarandet, samt bestämmelser om samverkan. För att kunna utföra sina uppgifter är det nödvändigt för Fondtorgsnämnden att behandla personuppgifterna. Personuppgiftsbehandlingen utförs för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning och har därför stöd i EU:s dataskyddsförordning.

Så här behandlar vi personuppgifter när vi upphandlar fonder

Fondtorgsnämnden behandlar personuppgifter för att kunna upphandla fonder på de finansiella marknaderna till ett fondtorg för premiepensionen.

Personuppgiftsbehandlingen avser främst uppgifter om företrädare för fondförvaltare, företrädare för samarbetspartners och externa kapitalförvaltare. Uppgifterna som behandlas är namn, kontaktuppgifter och personnummer men även andra uppgifter som har relevans för företrädarnas yrkesutövning, såsom roll, befattning, ägande i bolag samt vissa uppgifter om personlig vandel och anseende. Utifrån det kan det i enstaka fall kan det hända att känsliga personuppgifter behandlas, exempelvis uppgift om lagöverträdelser.

Så här behandlar vi personuppgifter när vi granskar och följer upp fonder

Fondtorgsnämnden behandlar personuppgifter för att kunna granska och följa upp att fondförvaltare som är ansluta till fondtorget för premiepensionen lever upp till ställda krav och villkor. Personuppgiftsbehandlingen avser främst uppgifter om företrädare för fondförvaltare, företrädare för samarbetspartners och externa kapitalförvaltare.

Uppgifterna som behandlas är namn, kontaktuppgifter och personnummer men även andra uppgifter som har relevans för företrädarnas yrkesutövning, såsom roll, befattning, ägande i bolag samt vissa uppgifter om personlig vandel och anseende. Utifrån det kan det i enstaka fall hända att extra skyddsvärda personuppgifter behandlas, exempelvis uppgift om lagöverträdelser.

Så här behandlar vi personuppgifter när vi samverkar med andra myndigheter

Fondtorgsnämnden behandlar personuppgifter för att kunna granska att fondförvaltare och fonder lever upp till författningskrav och avtalsvillkor. Personuppgiftsbehandlingen avser främst uppgifter om företrädare för fondförvaltare, företrädare för samarbetspartners och externa kapitalförvaltare.

För att kunna granska att fondförvaltare och fonder lever upp till författningskrav och avtalsvillkor behöver Fondtorgsnämnden samverka med andra myndigheter genom att både lämna och begära ut information. I detta arbete samarbetar Fondtorgsnämnden särskilt med Pensionsmyndigheten, som är försäkringsgivare för premiepensionen.

För att Pensionsmyndigheten och Fondtorgsnämnden ska kunna fullgöra sina respektive uppdrag behöver myndigheterna inom ramen för sin samverkan utbyta uppgifter med varandra när det är nödvändigt. Detta gäller främst information om fondförvaltare och fonder men kan också inkludera personuppgifter rörande företrädare för fondförvaltare, företrädare för samarbetspartners och externa kapitalförvaltare.

Granskningen kan även leda till att Fondtorgsnämnden behöver lämna personuppgifter till berörd tillsynsmyndighet eller andra rättsvårdande myndigheter.

Uppgifterna som behandlas är namn, kontaktuppgifter och personnummer men även andra uppgifter som har relevans för företrädarnas yrkesutövning, såsom roll, befattning, ägande i bolag samt vissa uppgifter om personlig vandel och anseende. Utifrån det kan det i enstaka fall hända att extra skyddsvärda personuppgifter behandlas, exempelvis uppgift om lagöverträdelser.

Särskilt om offentlighetsprincipen

Handlingar som skickas till och från Fondtorgsnämnden blir som regel allmänna handlingar som registreras. Allmänna handlingar kan lämnas ut efter begäran om uppgifterna inte omfattas av sekretess.

Denna behandling av personuppgifter sker för att uppfylla kraven i offentlighets- och sekretesslagstiftningen, arkivlagstiftningen och förvaltningslagen. Personuppgiftsbehandlingen utförs för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning och har därför stöd i EU:s dataskyddsförordning.

De som kan ta del av dina personuppgifter

Vem som tar del av personuppgifter styrs utifrån behov. Detta innebär att medarbetare och nämndledamöter vid Fondtorgsnämnden kan komma att ta del av personuppgifter.

Pensionsmyndigheten är värdmyndighet till Fondtorgsnämnden och även personuppgiftsbiträde åt Fondtorgsnämnden. Det innebär att även medarbetare vid Pensionsmyndigheten kan komma att ta del av personuppgifter när myndigheten utför arbetsuppgifter för nämndens räkning.

Inom ramen för samverkan med andra myndigheter, främst Finansinspektionen och Pensionsmyndigheten, kan personuppgifter komma att delas mellan myndigheter när det är behövs.

Personuppgifter kan även komma att lämnas ut vid begäran om utlämnanden av allmänna handlingar om sådan skyldighet föreligger efter en sekretessprövning.

När du besöker webbplatsen

Webbplatsen använder funktionella kakor (cookies). En kaka är en liten textfil som webbplatsen lagrar i din dator för att ge dig som besökare en så bra upplevelse av vår webbplats och våra tjänster som möjligt.

Så här länge sparas dina personuppgifter

De personuppgifter som Fondtorgsnämnden behandlar ingår ofta i allmänna handlingar. Utgångspunkten är att myndigheter ska bevara allmänna handlingar men det finns vissa möjligheter för myndigheter att gallra, det vill säga radera, allmänna handlingar. För att myndigheter ska få gallra allmänna handlingar krävs stöd i lag, förordning eller Riksarkivets föreskrifter. Hur länge personuppgifterna behandlas beror därför på vilka gallringsbestämmelser som finns för de allmänna handlingar de ingår i.

För personuppgifter som inte ingår i allmänna handlingar gäller att de ska raderas när det inte längre är nödvändigt för myndigheten att behandla dem för att uppfylla sitt uppdrag.

Hur länge uppgifterna behandlas beror därför på i vilket sammanhang de förekommer och vilka gallringsbestämmelser som finns för de allmänna handlingar personuppgifterna ingår i.

Dina rättigheter som registrerad

Du som får dina personuppgifter behandlade hos Fondtorgsnämnden har flera rättigheter som du kan begära att få prövade. När Fondtorgsnämnden behandlar dina personuppgifter kan du:

  • begära tillgång till dina personuppgifter, ett så kallat registerutdrag.
  • begära rättelse om du anser att uppgifterna är felaktiga eller missvisande.
  • begära begränsning, radering eller invända mot behandlingen.
  • återkalla ditt samtycke om dina personuppgifter behandlats med stöd av samtycke
  • begära skadestånd om dina personuppgifter behandlas i strid med gällande dataskyddsbestämmelser och du lidit skada.

Du nyttjar dina rättigheter genom att kontakta Fondtorgsnämnden på följande sätt:

  • E-post: registrator@ftn.se
  • Du kan även nå dataskyddsombudet via växeln, 010-459 85 00

Rätten att lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten

Du har som registrerad även rätt att lämna ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, om du har synpunkter och är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter.

Mer om dina rättigheter hos Integritetsskyddsmyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakta Fondtorgsnämndens dataskyddsombud

Fondtorgsnämndens dataskyddsombud har till uppgift att bland annat vara kontaktpunkt gentemot registrerad. Därför kan du alltid kontakta dataskyddsombudet med frågor och synpunkter om myndighetens behandling av personuppgifter. Dataskyddsombudet når du via e-post, vanlig post eller genom att ringa.

  • E-post:dataskyddsombud@ftn.se
  • Du kan även nå dataskyddsombudet via växeln, telefonnummer: 010-459 85 00