fondtorgsnämnden logo
Fondtorgsnämnden logo
sök

Sök

Fondtorgsnämnden deltagande på Fondbolagens förenings fondmarknadsdag, 22 maj 2023

Magnus Strömer och Nadine Viel Lamare talade idag, 22 maj 2023, på Fondbolagens förenings Fondmarknadsdag. I detta nyhetsutskick följer det innehåll som berördes i presentationen, uppgifter som förtydligades under presentationen eller inte som tidigare publicerats.

Informationen nedan beskriver kansliets ambitioner och aktuella planer för den första upphandlingen. Exakt hur upphandlingsmaterialet kommer se ut bestäms ytterst av Fondtorgsnämnden.

Anpassning av upphandlingsdokumenten

Arbetet med att omarbeta upphandlingsdokumentationen inför den första upphandlingen pågår fortsatt. Efter utvärderingen av de synpunkter på utkasten av delar av upphandlingsdokumenten som inkommit, har Fondtorgsnämnden exempelvis gjort följande anpassningar:

  • Förtydliganden och definitioner kommer att finnas med i upphandlingsdokumenten för den första upphandlingen
  • Den första upphandlingen kommer att ha längre anbudstid än det som angavs i utkastet givet tidpunkten för när upphandlingen kommer att annonseras (planeras till 15-22 juni 2023)
  • Fondtorgsnämnden har sett över antalet frågor i Anbudsunderlaget
  • Fondtorgnämnden har förenklat frågor där det är möjligt
  • Fondtorgsnämnden kommer i upphandlingens frågeformulär att ställa frågor runt DORA-förordningen (cybersäkerhet), detta enligt EU-rättsliga principer.

I upphandlingarna finns både obligatoriska krav och tilldelningskriterier. Kontrollerbarhet är ett exempel på ett obligatoriskt krav, där en viss miniminivå definierad i upphandlingsdokumenten för respektive upphandling måste vara uppnådd. Kostnadseffektivitet och hög kvalitet är tilldelningskriterier, där Fondtorgsnämnden istället kommer att sätta poäng på svaren i anbuden utifrån dessa kriterier.

Upphandlingens intervjufas

Upphandlingens intervjufas är till för att verifiera och validera de inkomna anbuden. Intervjufasen kan inte ge högre poäng i upphandlingen, utan enbart leda till poängavdrag. Om en anbudsgivare revideras nedåt under intervjufasen och därmed får lägre poäng än en anbudsgivare som inte varit bland dem som kallats till intervju, kommer den senare också att kallas till intervju.

Objektivitet och likabehandling

Fondtorgnämndens arbete ska kännetecknas av objektivitet och likabehandling, i likhet med alla andra svenska myndigheter. Objektivitet är centralt i utvärderingen av alla inkomna anbud. Lika svar ska få lika poäng, oavsett vem i organisationen som granskat anbudet. Upphandlingsmaterialet är utformat för att inte diskriminera några aktörer.

Bolagsstyrning

Fondtorgsnämndens uppdrag är att upphandla fonder av hög kvalité – vilket bland annat, som framgår av Lagen om upphandling av fonder till premiepensionens fondtorg, betyder att fondmedlen ska förvaltas på ett föredömligt sätt i fråga om hållbarhet genom ansvarsfulla investeringar och ansvarsfullt ägande.

Ansvarsfullt ägande utövas på olika sätt på olika marknader. Sverige har ett väl fungerande system med A- och B-aktier och med nomineringskommittéer bestående av de största ägarna. Den kvalitativa utvärderingen av aktivt ägande kommer ta hänsyn till den eller de bolagsstyrningsmodeller som råder på de aktiemarknader som fonden investerar i. Detta kan göras samtidigt som Fondtorgsnämnden lever upp till kraven på likabehandling och icke-diskriminering då alla anbud kommer utvärderas på samma sätt.

Att i alla upphandlingar utgå från den svenska modellen skulle inte vara möjligt eftersom detta sannolikt skulle ses som diskriminerande eller ses som otillåtet statsstöd. Det hindrar inte att Fondtorgsnämnden exempelvis vid upphandlingar av svenska aktiefonder tar hänsyn till den svenska bolagsstyrningsmodellen, på samma sätt som att Fondtorgsnämnden accepterar fonder som står under annan tillsynsmyndighet än Finansinspektionen.

Överprövning

Efter utvärderingsfasen av anbuden då beslut om tilldelning annonserats följer en avtalsspärr på 10 dagar. Det är under denna tid som begäran om överprövning kan ske, varken före eller efter denna tidsperiod. Endast anbudsgivare kan begära överprövning.

Uppsägning av befintliga fondavtal

I nära anslutning till annonseringen av en upphandling kommer Fondtorgsnämnden, enligt den arbetshypotes kansliet jobbar efter, att säga upp fondavtalen med de förvaltare vars fonder på fondtorget omfattas av samma upphandling.

De uppsagda fonderna kommer fortsatta att finnas kvar på fondtorget och förvaltarnas skyldigheter enligt avtalet kvarstår fram till dess att fonderna avregistrerats från fondtorget. Spararna kommer fortfarande kunna byta till eller från dessa fonder, ända fram till dess att de anslutna fonderna ersätts med upphandlade fonderna.

Övergången till ett fondtorg med upphandlade fonder kommer att förberedas noggrant. Fondtorgsnämnden kommer hålla de förvaltare vars fonder sägs upp löpande uppdaterade då ny information finns att dela. Spararen har fortsatt alltid möjlighet att välja en annan fond på fondtorget. Det är Pensionsmyndigheten som kommer informera de sparare som berörs.