fondtorgsnämnden logo
Fondtorgsnämnden logo
sök

Sök

Fondtorgsnämnden publicerar utkast till delar av upphandlingsmaterialet och välkomnar synpunkter

Fondtorgsnämnden publicerar utkast till delar av upphandlingsmaterialet inför kommande upphandlingar av fonder till premiepensionens fondtorg. Materialet ger en bild av upphandlingsdokumentationens utformning och omfattning. Att publicera materialet är en del av Fondtorgsnämndens marknadsdialog, som ska ge marknaden möjlighet att förbereda sig för kommande upphandlingar och lämna synpunkter på upphandlingsmaterialet.

I en upphandling kommer inkomna anbud att utvärderas baserat på svaren på de frågor som ställs i anbudsunderlaget. Ett begränsat antal anbudsgivare kommer att väljas ut för intervjuer. För att Fondtorgsnämnden ska kunna göra en bedömning utifrån kraven i upphandlingen är det av största vikt att svaren i anbudet väl beskriver fondförvaltaren och fonden. Upphandlingen regleras av lagen (2022:760) om upphandling av fonder till premiepensionens fondtorg. Målet är att erbjuda fonder av hög kvalitet som ger tryggare och högre pension för pensionsspararna.

Det nu publicerade upphandlingsmaterialet består av:

  • Upphandlingsinstruktioner: Detta dokument beskriver hur upphandlingen kommer att gå till, bland annat beskrivs Fondtorgsnämnden, bakgrunden till upphandlingen, för upphandlingen relevanta begreppsdefinitioner, upphandlingsprocessens olika steg, tidsplan, hur kontroll av kravuppfyllnad och utvärderingen går till utifrån uteslutningsgrunder, obligatoriska krav och tilldelningskriterier.
  • Upphandlingsspecifikation: Detta dokument beskriver och specificerar bland annat den fondkategori som upphandlingen avser.
  • Anbudsunderlag (RFP): Frågorna i anbudsunderlaget syftar till att ge en beskrivning bland annat av fondens och fondförvaltarens verksamhet, organisation, strategi, investeringsfilosofi, processer, förvaltningsresurser, hållbarhetsarbete, förvaltningsresultat, administration, förvaltningsavgifter och andra kostnader.

Detta utkast till upphandlingsmaterial är framtaget för upphandling av aktiefonder, vilket innebär att framtida upphandlingsunderlag för andra kategorier kan skilja sig något från detta exempel. Materialet som publiceras idag finns tillgängligt på engelska. Versioner på svenska kommer att publiceras under nästa vecka.

För att Fondtorgsnämnden ska kunna ställa bättre och mer ändamålsenliga krav och förbereda marknaden inför kommande upphandlingar är det viktigt att fondbranschen fördjupar sig i upphandlingsmaterialet innan den första upphandlingen annonseras. Fondtorgsnämnden rekommenderar därför samtliga fondförvaltare som har för avsikt att delta i en upphandling att noggrant läsa igenom upphandlingsmaterialet, oavsett om deras deltagande avser den första upphandlingen eller en upphandling för en fondkategori längre fram i tiden.

Fondavtalet ingår inte i de utkast till upphandlingsmaterial som publicerats nu.

Fondtorgsnämnden välkomnar skriftliga synpunkter på utkasten. Dessa skickas till procurement@ftn.se senast 10-03-2023. Notera att inkomna synpunkter kommer att diarieföras. Inkomna handlingar till en myndighet utgör allmänna handlingar och kan därför komma att lämnas ut i sin helhet om någon begär att få ta del av dem. Uppgifter som skyddas av sekretess lämnas däremot inte ut.

De publicerade utkasten till delar av upphandlingsmaterialet finns tillgängliga här.