fondtorgsnämnden logo
Fondtorgsnämnden logo
sök

Sök

Information inför upphandling av nordiska aktiefonder

Fondtorgsnämnden presenterar nu preliminära upphandlingsspecifikationer för upphandlingarna av aktivt förvaltade nordiska aktiefonder med huvudsaklig inriktning mot stora och medelstora bolag samt aktivt förvaltade nordiska aktiefonder med huvudsaklig inriktning mot små bolag.

Fondtorgsnämnden har tidigare beslutat att dessa två upphandlingar kommer att vara nästa att annonseras men har inte preciserat när i tiden annonsering kommer att ske. Annonsering av de båda upphandlingarna kommer dock att ske samtidigt.

Upphandlingen av aktivt förvaltade nordiska aktiefonder med huvudsaklig inriktning mot stora och medelstora bolag omfattar cirka 9 miljarder kronor i premiepensionsmedel*. Upphandlingen av aktivt förvaltade nordiska aktiefonder med huvudsaklig inriktning mot små bolag omfattar cirka 13 miljarder kronor i premiepensionsmedel*. Totalt berör de båda upphandlingarna cirka 176 000 sparare.

Båda upphandlingarna gäller aktivt förvaltade fonder med en lägsta tillåten aktiv risk om 2 procent mot fondens jämförelseindex. Högsta tillåten aktiv risk är 4 procent för fondens jämförelseindex relativt upphandlingens kategoriindex. Båda upphandlingarna gäller UCITS-fonder med handelsvaluta i SEK, NOK eller EUR. Fonderna ska rapportera enligt SFDR artikel 8 eller artikel 9.

De preliminära upphandlingsspecifikationerna i sin helhet finns bifogade i pdf-format i slutet av denna artikel. Observera att detta är utkast och att de slutgiltiga och styrande specifikationerna presenteras i samband med annonsering av upphandlingarna.

På fondtorget i dag finns en (1) kategori för nordiska aktiefonder som består av 17 fonder. Fondtorgsnämndens beslut innebär att den befintliga kategorin delas upp i två separata upphandlingar. Fondförvaltare som vill delta i båda upphandlingarna kommer att behöva inkomma med två separata anbud. I samband med annonseringen av upphandlingarna kommer fondavtalen att sägas upp för fonder i den befintliga kategorin men fonderna finns kvar på fondtorget tills upphandlingen är slutförd.

Fondtorgsnämnden delar dessa preliminära upphandlingsspecifikationer för att ge potentiella anbudsgivare möjlighet att förbereda sig samt inkomma med frågor och synpunkter. Frågor och synpunkter skickas till procurement@ftn.se. Fondtorgsnämnden kommer inte att kunna besvara alla frågor, men kommer att gå igenom och överväga alla inkomna synpunkter.

Vänligen notera att inkomna handlingar till en myndighet utgör allmänna handlingar. Allmänna handlingar är offentliga i den mån de inte innehåller uppgifter som ska sekretessbeläggas enligt offentlighets- och sekretesslagen (2007:400). Allmänna handlingar kan därför komma att lämnas ut helt eller delvis om någon begär att få ta del av dem. Uppgifter som skyddas av sekretess lämnas däremot inte ut. Fondtorgsnämnden kommer dock göra en självständig sekretessbedömning vilken kan komma att prövas i domstol.

*Den volym som idag är allokerad till kategorin. Det finns ingen garanti att den upphandlade volymen kommer att motsvara dagens volym.