Information för fondförvaltare med fonder anslutna före 20 juni 2022

Här finns information avseende fonder som är anslutna till Pensionsmyndighetens fondtorg enligt tidigare regelverk.

Från och med den 20 juni 2022 är det Fondtorgsnämnden som företräder staten i relationen till de fondförvaltare som tidigare tecknat fondavtal med Pensionsmyndigheten. Fondtorgsnämnden utför granskningen av fondförvaltarna och de anslutna fonderna. I och med att staten är en enda juridisk person sker dock inte något formellt partsbyte.

De fondavtal som har tecknats innan den 20 juni 2022 löper vidare fram tills annonsering av upphandling av respektive fondkategori. I samband med annonseringen sägs avtalen för de anslutna fonder som berörs av den upphandlade kategorin upp. Fonderna kommer dock fortsatt att få finnas kvar på torget till dess att upphandlingen är slutförd, då de fonder som tilldelats fondavtal ersätter de anslutna fonder vars avtal har sagts upp.

Detta innebär bland annat att befintliga villkor i dessa fondavtal samt vissa äldre bestämmelser i bland annat socialförsäkringsbalken och förordning (2018:1302) om premiepension fortsätter gälla till dess fondavtalet upphör.

Fram till år 2025 kommer det på fondtorget att finnas både fonder som är anslutna i enlighet med äldre regelverk och fonder som är upphandlade i enlighet med det nya regelverket.

Mot bakgrund av att både Fondtorgsnämnden och Pensionsmyndigheten kommer utföra uppgifter kopplade till premiepensionen och dess fondtorg kommer fondförvaltare ha kontakt både med Fondtorgsnämnden och Pensionsmyndigheten. Det är dock Fondtorgsnämnden som är primär kontaktyta och ansvarar för fondavtalet och dess efterlevnad.

Fondförvaltare med anslutna fondavtal ska således informera och rapportera till Fondtorgsnämnden i enlighet med villkoren i de äldre fondavtalen. I vissa fall kan dock kontakt ske direkt med Pensionsmyndigheten, till exempel avseende handel och andra uppgifter som fortsatt ska lämnas i Pensionsmyndighetens system, till exempel Focus (se vidare nedan). Det är också Pensionsmyndigheten som kommer fakturera den prisreduktion som tillämpas enligt fondavtalet.

Handel och administration

 All handel med fondandelar sker via Pensionsmyndighetens system Focus. Fondförvaltaren ska löpande och med viss frekvens rapportera till exempel avgiftsuttag, kostnader i fonden, accept av handelsorder, andelskurser (NAV), bekräftelse på genomförd handelsorder, information om handelsdagar, redovisning av innehav och eventuell utdelning från fond.

Detta sker till stor del manuellt eftersom Pensionsmyndigheten inte har en automatiserad fondhandel. Pensionsmyndigheten ställer krav på daglig handel med undantag av vad som framgår av fondens handelskalender. De närmare kraven avseende rapportering framgår av fondavtalet, se särskilt Bilaga B, samt i Focusmanualen.

Löpande information

Pensionsspararna har möjlighet att få information om enskilda fonder samt att genomföra jämförelser av olika slag på Pensionsmyndighetens webbplats. Pensionsmyndigheten samlar därför in, bearbetar och kvalitetssäkrar fondinformationen. Insamlingen av data sker genom ett webbgränssnitt där fondförvaltaren ansvarar för och själv matar in uppgifterna. Information om hur registreringen går till finns i Focusmanualen.

Löpande granskning

För att leva upp till fondavtalet ska fondförvaltaren utöver den löpande informationsgivningen i Pensionsmyndighetens system även informera om fondhändelser och andra förändringar av betydelse för avtalsrelationen. Informationsplikten inkluderar även förhållanden som gäller extern kapitalförvaltare, eventuell mottagarfond och dess fondförvaltare samt närstående aktörer. Fondtorgsnämnden ska utan dröjsmål informeras om till exempel:

 • Rättsrelaterade incidenter såsom sanktioner och förelägganden från myndighet, tillståndsfrågor av betydelse.
 • Förändringar i fondens placeringsinriktning, byte av jämförelseindex, om förvaltat kapital utanför premiepensionssystemet understiger det lagstadgade kravet om 500 MSEK.
 • Sammanläggningar av fonder (fusioner) och överlåtelse av förvaltningen av fond.
 • Förändringar i fondbestämmelser och informationsbroschyrer.
 • Förändringar i ägarstruktur, styrelsesammansättning, ledningsgrupp och ansvariga för kontrollfunktioner.
 • Beroenden och intressekonflikter.
 • Eventuella synpunkter förvaringsinstitutet framfört gällande till exempel värderingsfrågor.
 • Byte av extern kapitalförvaltare, förvaringsinstitut, administrationsbolag.
 • Ändrade avgifter och ersättningsmodeller.

De tidigare kraven för att vara med på fondtorget gäller alltjämt

De tidigare kraven och villkoren för att vara med på fondtorget fortsätter att gälla för de fondförvaltare och fonder som anslutits före den 20 juni 2022. För att få delta i premiepensionssystemets fondutbud är utgångspunkten, enligt tidigare regelverk, att fonden är registrerad hos Finansinspektionen och uppfyller kraven i UCITS-direktivet (2009/65/EG). Vidare krävs bland annat att:

 • fondförvaltaren uppfyller det lagstadgade kravet på verksamhetshistorik
 • fonden uppfyller kravet på avkastningshistorik
 • fonden uppfyller kravet på minsta förvaltat kapital utanför premiepensionssystemet
 • fondförvaltaren lämnar och åtar sig att lämna viss information
 • fondförvaltaren uppfyller de lagstadgade kraven avseende avgifter och kostnader
 • fondförvaltaren och fonden i övrigt uppfyller villkoren i fondavtalet

Blanketter och instruktioner

Administrativ information fondförvaltare (pdf, 189kB) Pdf, 153.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Administrativ information fond (pdf, 235 kB) Pdf, 237 kB, öppnas i nytt fönster.

Beställning SecurID-dosa Fondhandel (docx, 66kB) Word, 67.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Beställning SecurID-dosa Fundinfo (docx, 67 kB) Word, 68.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Beställning extra SecurID-dosa (docx, 67 kB) Word, 68.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Blankett ändring av betalningsinstruktioner (docx, 70 kB) Word, 59.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Avtal

Gällande fondavtal från den 1 april 2024

Fondavtal 6.0 Pdf, 211.6 kB.

Bilaga A Prisreduktion 6.0 Pdf, 223.5 kB.

Bilaga B Handel i fonder 6.0 Pdf, 139.8 kB.

Bilaga C God sed 6.0 Pdf, 127.7 kB.

 

Äldre fondavtal

Fondavtal 5.0 Pdf, 252.7 kB.

Bilaga A 5.0 Pdf, 225.8 kB.

Bilaga B 5.0 Pdf, 139.9 kB.

Bilaga C 5.0 Pdf, 127.7 kB.


Anvisningar till fondavtalet

Anvisningar till fondavtalet 5.0 (pdf, 248 kB) Pdf, 325.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter till Fondtorgsnämndens olika enheter samt till Pensionsmyndighetens enheter för handel och fondinformation hittar du här.