fondtorgsnämnden logo
Fondtorgsnämnden logo
sök

Sök

Information gällande fondfusioner under övergångsperiod

Från och med den 20 juni 2022 är det Fondtorgsnämnden som företräder staten i relationen till de fondförvaltare som tidigare tecknat fondavtal med Pensionsmyndigheten. De fondavtal som har tecknats innan den 20 juni 2022 (befintliga fondavtal) löper vidare tills dessa sägs upp i samband med upphandlingen av respektive fondkategori. Detta innebär att det på fondtorget under en övergångsperiod kommer att finnas både fonder som omfattas av befintliga fondavtal och fonder som omfattas av nya upphandlade fondavtal.

De befintliga fondavtalen samt vissa äldre bestämmelser i bland annat socialförsäkringsbalken och förordning (2018:1302) om premiepension fortsätter att gälla tills fondavtalet upphör, med de förändringar och begränsningar som följer av den nya lagstiftningen och Fondtorgsnämndens uppdrag.

Bland annat gäller sedan den 20 juni 2022 att, när ett fondavtal upphör, ska premiepensionsmedlen placeras i enlighet med vad som framgår av 64 kap 27 a-b §§ socialförsäkringsbalken. Enligt 64 kap. 27 a § socialförsäkringsbalken ska medlen i första hand placeras enligt spararens nya val eller annars i en fond som i väsentliga avseenden är likvärdig med den tidigare valda fonden. Överföring till en likvärdig fond kan dock endast göras enligt kriterier och förutsättningar som fastställts inom ramen för varje enskild upphandling. I avsaknad av en likvärdig fond och en fastställd fördelningsordning som möjliggör en flytt av medlen till en specifik fond, exempelvis inom en kategori där upphandling ej har genomförts, kommer medlen istället att överföras till AP7 Såfa eller till spararens nya val.

Ett fall då detta aktualiseras är vid fondfusion genom absorption. Mot bakgrund av att överlåtande fond upplöses vid genomförandet av fusionen kommer även fondavtalet för den överlåtande fonden att upphöra senast vid samma tidpunkt. Detta innebär att Pensionsmyndighetens medel i den överlåtande fonden i regel kommer att placeras i AP7 Såfa.

Om den övertagande fonden omfattas av ett fondavtal prövar FTN att fonden efter genomförandet av fusionen uppfyller fondavtalets villkor för att fortsatt omfattas av ett fondavtal, till exempel att placeringsinriktning, risknivå och mål inte kommer att förändras till följd av fusionen eller att fondavtalet för denna fond inte påverkas i övrigt.

Ytterligare information finns samlat här:

Information för anslutna fondförvaltare - Fondtorgsnämnden (ftn.se) Länk till annan webbplats.