fondtorgsnämnden logo
Fondtorgsnämnden logo
sök

Sök

Uppdatering av upphandlingsplanen för 2024

Fondtorgsnämnden, FTN offentliggör idag, den 14 juni, att en upphandling av aktivt förvaltade globala aktiefonder med fokus på stora och medelstora bolag kommer att annonseras under fjärde kvartalet 2024. Annonseringen är planerad att ske efter upphandlingen av svenska aktiefonder och svenska indexfonder och ersätter kategorin globala räntefonder i upphandlingsplanen för 2024.

I upphandlingsplanen för premiepensionens fondtorg prioriterar Fondtorgsnämnden fondkategorier med stor sparvolym. Detta för att säkerställa en snabb slussning av kapital till det upphandlade fondtorget.

I linje med detta har Fondtorgsnämnden beslutat att under 2024 annonsera en upphandling av aktivt förvaltade globala aktiefonder. Upphandlingen omfattar ett kapital om cirka 193 miljarder kronor*.

Idag återfinns aktivt förvaltade globala aktiefonder främst i två olika kategorier på fondtorget: Global samt Global & Sverige. Upphandlingen som är planerad att annonseras i slutet av året omfattar samtliga globala aktiefonder på fondtorget, även de med en geografisk övervikt mot en viss marknad. Idag finns totalt cirka 45 aktivt förvaltade globala aktiefonder på fondtorget. Upphandlingen berör cirka 1 miljon sparare.

Såsom tidigare meddelats planerar Fondtorgsnämnden att annonsera upphandlingarna av svenska aktiefonder och svenska indexfonder med fokus på stora och medelstora bolag efter sommaren (slutet av augusti/september). Upphandlingarna omfattar cirka 88 miljarder kronor i pensionskapital * och berör drygt 1 miljon sparare. De preliminära upphandlingsspecifikationerna har publicerats på ftn.se. Mer detaljerad information om de preliminära upphandlingsspecifikationerna finns att läsa här Länk till annan webbplats..

Sammantaget innebär denna upphandlingsplan att Fondtorgsnämnden vid utgången av 2024 kommer att ha annonserat upphandlingar för cirka 400 miljarder kronor, som berör cirka 3 miljoner sparare inom premiepensionens fondtorg.

FTN:s upphandlingsplan innebär att parallella upphandlingar kommer att vara aktiva under 2024. Fondtorgsnämndens revidering av upphandlingsplanen innebär att upphandlingen av globala räntefonder inte kommer att annonseras under 2024.

Denna förändring kommunicerades vid ett digitalt informationsmöte den 14 juni. Sändningen går att ta del av i efterhand på Informationsträffar - Fondtorgsnämnden (ftn.se) Länk till annan webbplats.

Fondtorgsnämnden välkomnar synpunkter och frågor om upphandlingsplanen, vilka kan skickas till procurement@ftn.se. Vi kommer inte att kunna besvara alla frågor, men vi kommer att gå igenom och överväga alla inkomna synpunkter.

*Förvaltat kapital utgör den volym som är allokerad till kategorin idag. Det finns ingen garanti att den upphandlade volymen kommer att motsvara dagens volym.

Vänligen notera att inkomna handlingar till en myndighet utgör allmänna handlingar. Allmänna handlingar är offentliga i den mån de inte innehåller uppgifter som ska sekretessbeläggas enligt offentlighets- och sekretesslagen (2007:400). Allmänna handlingar kan därför komma att lämnas ut helt eller delvis om någon begär att få ta del av dem. Uppgifter som skyddas av sekretess lämnas däremot inte ut. Fondtorgsnämnden kommer dock att göra en självständig sekretessbedömning vilken kan komma att prövas i domstol.