fondtorgsnämnden logo
Fondtorgsnämnden logo
sök

Sök

Information inför upphandling av aktivt förvaltade Sverigefonder och svenska indexfonder

Fondtorgsnämnden presenterar i dag den 24 maj 2024 preliminära upphandlingsspecifikationer för upphandlingarna av aktivt förvaltade svenska aktiefonder med huvudsaklig inriktning mot stora och medelstora bolag och svenska indexfonder med huvudsaklig inriktning mot stora och medelstora bolag.

Fondtorgsnämnden meddelar i dag att nästa upphandlingar att annonseras blir aktivt förvaltade Sverigefonder och svenska indexfonder. Upphandlingarna kommer att genomföras parallellt och annonsering är planerad att ske efter sommaren.

Upphandlingen av aktivt förvaltade svenska aktiefonder med huvudsaklig inriktning mot stora och medelstora bolag omfattar cirka 88 miljarder kronor i premiepensionsmedel*. Upphandlingen av indexförvaltade svenska aktiefonder med huvudsaklig inriktning mot stora och medelstora bolag omfattar cirka 55 miljarder kronor i premiepensionsmedel*. Totalt berör de båda upphandlingarna drygt 1 miljon sparare.

Upphandlingen av aktivt förvaltade fonder har en lägsta tillåten aktiv risk om 2 procent mot fondens jämförelseindex. Upphandlingen av indexfonder har en högsta tillåten aktiv risk relativt fondens jämförelseindex om 2 procent. Kategoriindex i båda upphandlingarna är Six Portfolio Return Index (SIXPRX). Det finns ingen gräns för aktiv risk mellan fondens jämförelseindex och upphandlingens kategoriindex. Båda upphandlingarna gäller UCITS-fonder med handelsvaluta i SEK.

De preliminära upphandlingsspecifikationerna i sin helhet finns bifogade i PDF-form i slutet av denna artikel. Observera att detta är ett utkast och att de slutgiltiga och styrande specifikationerna presenteras i samband med annonsering av upphandlingarna.

På fondtorget i dag finns 34 fonder inom kategorin Sverige. Av dessa är 23 aktivt förvaltade fonder och 11 indexfonder. Fondtorgsnämndens beslut innebär att dessa grupper hanteras som två separata upphandlingar. Fondförvaltare som vill delta i båda upphandlingarna behöver inkomma med separata anbud. I samband med annonseringen av upphandlingarna kommer fondavtalen att sägas upp för fonder i den befintliga kategorin men fonderna finns kvar på fondtorget tills upphandlingarna är slutförda.

Fondtorgsnämnden delar dessa preliminära upphandlingsspecifikationer för att ge potentiella anbudsgivare möjlighet att förbereda sig samt inkomma med frågor och synpunkter. Frågor och synpunkter skickas till procurement@ftn.se senast den 9 juni. Fondtorgsnämnden kommer inte att kunna besvara alla frågor, men kommer att gå igenom och överväga alla inkomna synpunkter.

PDF: UTKAST Upphandlingsspecifikationer Aktivt aktiefonder Sverige stora & medelstora bolag Pdf, 108.1 kB.

PDF: UTKAST Upphandlingsspecifikationer Index aktiefonder Sverige stora & medelstora bolag Pdf, 107.4 kB.

Vänligen notera att inkomna handlingar till en myndighet utgör allmänna handlingar. Allmänna handlingar är offentliga i den mån de inte innehåller uppgifter som ska sekretessbeläggas enligt offentlighets- och sekretesslagen (2007:400). Allmänna handlingar kan därför komma att lämnas ut helt eller delvis om någon begär att få ta del av dem. Uppgifter som skyddas av sekretess lämnas däremot inte ut. Fondtorgsnämnden kommer dock göra en självständig sekretessbedömning vilken kan komma att prövas i domstol.

*Den volym som per den 31 mars 2024 var allokerad till kategorin. Det finns ingen garanti att den upphandlade volymen kommer att motsvara dagens volym.

Frågor & svar

Svar på vanliga frågor om Fondtorgsnämnden, premiepensionen och upphandlingsprocessen.

Upphandlingar

Information om pågående och avslutade upphandlingar.

Nyheter

Ta del av de senaste nyheterna och prenumerera på Fondtorgsnämndens nyhetsbrev.