fondtorgsnämnden logo
Fondtorgsnämnden logo
sök

Sök

Fondtorgsnämnden annonserar upphandlingar av nordiska aktiefonder och nordiska småbolagsfonder

Fondtorgsnämnden, FTN, annonserar i dag upphandlingarna av fondkategorierna nordiska aktiefonder samt nordiska småbolagsfonder. De två upphandlingarna omfattar sammanlagt cirka 18 miljarder kronor och berör runt 140 000 sparare. Fondförvaltare som önskar delta i upphandlingarna har till den 10 juni 2024 på sig att lämna in anbud.

Fondtorgsnämnden annonserar i dag två parallella upphandlingar. Den ena upphandlingen avser aktivt förvaltade aktiefonder med huvudsaklig placeringsinriktning mot aktier i stora och medelstora nordiska bolag. Den andra upphandlingen avser aktivt förvaltade aktiefonder med huvudsaklig placeringsinriktning mot aktier i nordiska småbolag.

Det finns 11 nordiska aktiefonder med huvudsaklig inriktning mot stora och medelstora bolag på fondtorget i dag. Dessa har ett samlat kapital om drygt 9 miljarder kronor. * Fondtorgsnämnden avser att upphandla maximalt fyra fonder inom kategorin.

På fondtorget finns i dag fem fonder som kategoriseras som nordiska småbolagsfonder. Dessa har ett samlat kapital om knappt 9 miljarder kronor. * Fondtorgsnämnden avser att upphandla maximalt fyra fonder inom kategorin nordiska småbolagsfonder.

"Förbättra utbudet så snabbt som möjligt"
I samband med annonsering av upphandlingarna, kommer fondavtalen för de anslutna fonder som berörs av upphandlingarna att sägas upp. Fonderna kommer dock fortsatt vara tillgängliga för handel på fondtorget till dess att upphandlingarna är genomförda och de fonder som tilldelats fondavtal ersätter de anslutna fonderna.
”Vår målsättning är att förbättra utbudet för pensionsspararna så snabbt som möjligt och vi är nu redan på upphandling nummer fyra och fem. Samtidigt arbetar vi med att vidareutveckla våra processer så att de är effektiva både för oss och anbudsgivarna”, säger Erik Fransson, kanslichef för Fondtorgsnämnden.

Fondtorgsnämnden publicerade i mars preliminära upphandlingsspecifikationer för de båda upphandlingarna som nu annonseras. Detta för att ge marknaden möjlighet att lämna synpunkter och förbereda sig inför upphandlingarna. De upphandlingsspecifikationer som nu publiceras innehåller inga väsentliga skillnader jämfört med de preliminära specifikationerna.

Viktigt att anbud är kompletta
Annonseringen av upphandlingen som sker i dag den 29 april 2024 innebär att fondförvaltare kan lämna anbud, vilka ska inkomma till Fondtorgsnämnden senast den 10 juni 2024 digitalt via upphandlingsplattformen e-Avrop. Deltagande förutsätter erläggande av en anbudsavgift, som ska betalas senast när anbudet lämnas in. Fondförvaltare som vill delta i båda upphandlingarna behöver inkomma med separata anbud.

För att ett anbud ska utvärderas av Fondtorgsnämnden måste fonden och fondförvaltaren leva upp till de krav som ställs i den specifika upphandlingen och de krav som ställs för att få teckna fondavtal med Fondtorgsnämnden, därutöver krävs att anbudet som lämnas in är komplett och korrekt. För att alla potentiella anbudsgivare ska behandlas lika kommer ingen information avseende upphandlingarna att delas separat med enskilda aktörer. Fondförvaltare har möjlighet att ställa frågor om upphandlingarna via e-avrop fram tills den 31 maj 2024.

Ytterligare information finns i upphandlingsdokumentationen.

Anbud:

  • Lämnas in via upphandlingsplattformen e-Avrop: www.e-avrop.com Länk till annan webbplats..
    En profil i e-Avrop krävs för att kunna lämna anbud i upphandlingarna.
  • Sista dag att inkomma med anbud är 10-06-2024 23:59 (CET)

Frågor och svar vid upphandlingen hanteras via e-avrop.com

Vänligen notera att inkomna handlingar till en myndighet, så som anbud, utgör allmänna handlingar och kan därför komma att lämnas ut i sin helhet om någon begär att få ta del av dem. Uppgifter som skyddas av sekretess lämnas däremot inte ut. Det är därför viktigt att fondförvaltaren anger vilka delar av det i anbudet inskickade materialet som denne anser bör omfattas av sekretess tillsammans med en beskrivning av hur fondförvaltaren skulle riskera att lida skada om informationen offentliggörs. Fondtorgsnämnden kommer även göra en självständig sekretessbedömning vilken kan komma att prövas i domstol.


*Fonddata samt antal sparare per 2024-03-31

Upphandlingar

Information om pågående och avslutade upphandlingar

Nyheter

Ta del av de senaste nyheterna om Fondtorgsnämndens verksamhet